Търсене в този блог

неделя, 8 декември 2019 г.

Поправка на стари носии чрез филц иглонабиване * Repair of old clothes and folk costumes by needle felting


Note: The English text follows the Bulgarian text below.


Знаете ли, че с филц иглонабиване може да ремонтирате наядена от молци или избъсана вълнена тъкан? 

Старите сукмани, литаци, ямурлуци, потури, елеци, късаци и прочие женски и мъжки вълнени части от носии са направени от тъкан вълнен плат, който после е валян (тепан) и затова тъканото не личи след тази обработка. Той се нарича обикновено шаяк, аба, бало. Уточнявам, че това не е плъст (филц), но много прилича на външен вид. Затова и за поправки при него сухото плъстене на вълна е подходяща техника, но не и мокрото!

Наскоро ремонтирах един домашно тъкан черен литак от Радомирско, който имаше доста поражения от молци, една голяма дупка на пазвата в гайтанената украса и множество участъци с изтъркан горен слой на тъканта, когато се вижда тъканата основа. 


Корекциите стават чрез поставяне на малко количество вълна и иглонабиване или от лицевата, или от опаковата страна, в зависимост от това, къде е по-подходящо. Иглонабива се старателно първо с една игла, а после може да си помогнете и с повече игли с държач. Работи се, докато вида на повърхностите на основната тъкан и "кръпката" се уеднаквят.


Много е важно вълната за корекциите да е еднаква по дебелина и цвят с основата! 
Най-честата грешка е използването на по-фина вълна върху традиционно по-грубата на стария плат. В този случай няма как едната и другата вълна да се заплъстят добре и да образуват еднорден плат. Поправеното не само се откроява, но и се отделя лесно от основата, т.е. не сте си свършили работата! 

По-големи дупки се оправят по 2 основни начина. 
Първият е, първо да "замрежите" с вълнен конец чрез пришиване дупката и после да иглонабивате отгоре. 
А другият, който аз предпочитам е, като си иглонабия предварително късче плъст с дебелината на плата, големина почти колкото дупката и свободни (неиглонабити) краища, които захващам старателно за плата отново чрез иглонабиване, т. е. за поправките използвам само иглата за филц и никакви други игли и материали, освен вълна.Едва след запълването на дупките на плата, се оправят гайтани, шевици и други подобни украси.На някои от снимките тук ви показвам опаката страна на тази традиционна женска дреха, за да видите, как е била шита. 


Надявам се, да ви е полезно споделеното от мен!

За тези, които искат да се научат практически на подобни умения, предлагам специализирана работилница, както и такава с по-широка насоченост - "Въведение в сухото плъстене на вълна (филц иглонабиване).

Светлана Костова
ЛАнААрт


Repair of old costumes by needle felting 


Did you know that using needle felting, you can repair moth-eaten or wiped wool fabric?

The old cloths, including folk dresses, skirts, shepards hooded cloaks, trousers, vests, scarves, and other female and male woolen parts of the costumes are made of woolen cloth which is then beaten with strong water jet (in Bulgarian "valyan" or "tepan"). After this treatment the woven on a loom woolen fabric does not appears like classical woven textile, but is more likely as non woven felt. It is commonly called in Bulgarian language a shayak, aba or balo. I have to make it clear that it is not a felt cloth, but it is very similar in appearance. That's why dry felting process is a good technique for repairing it, but not wet felting!

Recently I repaired a homemade black "litak" of Radomir area, wich had lots of small damages from moths, a large hole in the bosom decoration and many sections with shabby upper layer of woolen tissue that is seen woven base.

Corrections are made by placing a small amount of wool and needle felting either on the front or on the back, whichever is more appropriate. Needlefelt carefully with one needle first, and then you can use more needles with a holder. Work is done until the surface types of the base tissue and the "patch" are aligned.


It is very important that the wool for correction has the same thickness and color as the base one! The most common mistake is to use a finer wool on the traditionally coarser fabric of the old clothes. In this case it is impossible for both types of wool to become smooth and to form a uniform fabric. Corrections not only stand out, but also easily detach from the base, ie. you have not done your job!Larger holes can be fixed in two main ways.
The first is initially to "darn" the hole by woolen thread using sewing and then needle-felting it by wool.

And the other way I prefer, it is by having a needle felting a piece of wool about the thickness of the cloth, about the size of a hole and the loose (non-needlefelted) ends that I grasp carefully for the cloth again by needle punching. That is, I only use the felting needle for these repairs and no sewing needles and materials other than wool.

Only after the holes in the fabric are filled, embroideries and other such decorations will be repaired.In some of the photos here, I show you the back side of this traditional women's dress to see how it was sewn.


I hope you find it useful!

For those who want to learn practically such skills, I offer a specialized workshop, as well as one with a broader focus - Introduction to Dry Felting (Needle Felting).

Svetlana Kostova
LAnAArtпетък, 6 декември 2019 г.

Светото Писание на българите: Обреден хляб за Никулден от Северозападна България...

Обреден хляб за Никулден от Северозападна България, носещ имената "Боговица" или "Св. Петка". Омесила и заснела: Светлана Костова.
Целият текст вижте на: Светото Писание на българите: Обреден хляб за Никулден от Северозападна България...

Въведение в мокрото плъстене на вълна - курс по филцДа открие и развива творческия си потенциал, е едно от предизвикателствата пред съвременния човек.  Да бъдеш себе си, да бъдеш цялостен и хармоничен, да твориш, да създаваш, носи удовлетворение, което финансите, кариерата, славата и други общоприети измерители на успеха не винаги доставят.  Да виждаш, как нещо се ражда, поражда и се създава изпод ръцете ти, е част от чудото на живота и материализацията. То винаги е вълнуващо, трепетно и носи радост!

Ако живеете с това усещане и чувствате този трепет и подтик за преоткриване на себе си, може да направите първите си стъпки в едно много различно и благодатно занимание, наричано плъстене на вълна или филц, фелтинг, вилт, войлок, кече.

 Плъстенето на вълна дава необятни възможности за творческа изява, било като хоби, занаят или изкуство. Познато под различни имена у различните народи, за изкуството ПЛЪСТ, ФИЛЦ или ФЕЛТ може да научите в статията ми, посветена на тази тема: http://svetlanaarts.blogspot.com/2013/10/blog-post.html, а в ателието ми ще се запознаете с различни начини и техники на плъстене на вълна.
 Може би не толкова вълнуващи, но много необходими са тези знания, които добивате по време на първия встъпителен урок от курса по филц (плъстене на вълна). Помощта и съветите, които получавате, докато правите своите първи стъпки и допускате малки или по-големи грешки, са незаменими! Този урок дава най-важната информация и базови практически умения за мокрото плъстене на вълна.
След него може да спрете, да продължите сами или пък да надграждате и учите нови, и нови техники с мен. Изборът винаги е ваш! Но докосването до Твореца, който живее у вас, завинаги ще ви промени и ще ви подтиква да го покажете на света! Защото такава е човешката същност!

 Това занимание ще се проведе на:
14 декември 2019, събота,
от 10:30 до 17 часа
Времетраене на заниманието: 6,5 часа 
Цена: 75 лв
Материалите са включени в цената.
Място на провеждане: София
Телефон за записване: 0887 99 31 66

Носете си непременно две памучни хавлиени кърпи и някакво пликче, за да приберете творенията си у дома.******
Информация за работилниците и заниманията на курса по филц (фелт, плъст, нетъкан текстил от вълна), които провеждам, може да намерите на страниците на блога ми  https://svetlanaarts.blogspot.bg/p/blog-page_5.html и  https://svetlanaarts.blogspot.bg/p/blog-page_18.html

Обаждайте се, за да заявите Вашето желание за обучение и да уговорим занимание! Знанията и уменията, които ще получите, са като добавка към онова, което сами създадете с ръцете си по време на работилниците. Това прави вашия опит и изживяване безценни!

Може да следите редовните публикации в профилите ми в Фейсбук, Twitter и Instagram, където може да откриете и моите произведения:Може да станете последовател на блога ми и да получавате редовни известия за всяка публикация.

 Светлана Костова - ЛАнААрт 


събота, 9 ноември 2019 г.

Сухо плъстене на вълна - филц иглонабиване. Въведение.Искате да изработите подаръци за празниците за скъпите ви хора и най-вече за своите деца със собствените си ръце! Да украсите дома си с фигурки и детайли, каквито не се намират никъде другаде, освен във вашето въображение! Да вложите в тези малки творения любовта, която ви изпълва към милите на сърцето ви хора! 

Чрез сухата техника във филца (dry felting, needle felting) може да изработите освен коледна и новогодишна декорация, също мартеници, великденска или есенна украса за дома, малки играчки, елементи за бижута.
Чрез иглонабиване на вълна може да създадете апликации и дори картини, като ефектът може да е на акварел или маслена картина.

С тази интересна техника може да коригирате грешки при мокрото плъстене или да правите много довършителни работи по отношение на вашите произведения, създадени чрез мокро плъстене на вълна.

Всички тези теми са предмет на работилницата, която предлагам. По време на нея се запознаваме с видовете игли за сухо плъстене и тяхното приложение. Учим се как се рисува с вълна чрез иглонабиване, как се създават малки плоски и обемни форми и фигурки, а в последната част изработваме малка играчка.

Иглонабиването изглежда лесно и достъпно, и в някакво отношение то наистина е такова. Не ви е необходимо специално работно място и физическото натоварване е несравнимо с това при мокрото плъстене на вълна. Има обаче много аспекти, умения, начини на работа, които не са интуитивни и по подразбиране. С една дума - има си тънкости, които може да откриете след много време или пък дори да не успеете да достигнете. Затова този урок предлага много подобни знания и за тези, които вече са открили чара на плъстенето на вълна чрез иглонабиване! Особено важни сред тях са начините на работа, щадящи ръцете и иглите 😉, както и техниките за безопасност.


Заниманието ще се проведе на 
16 ноември 2019, събота, 
от 10:30 до 16:30 часа 
и
на 18 ноември 2019, понеделник,
от 10 до 16 часа

Времетраене: 6 часа.
Цена: 75 лв.
Материалите са включени в цената и направеното си остава за вас!

 Място на провеждане: София

За записване и потвърждаване:
тел. 0887 99 31 66

Tаксата за участие може да заплатите по избор в брой или с дебитна, или кредитна карта на POS терминал на място.
Може да заплатите предварително по банков път, като се свържете с мен, за да Ви дам данните за сметката и да Ви издам фактура.

Заниманието по иглонабиване може да посетите, без да сте идвали на други курсове по плъстене на вълна и без да имате опит. 

***

Информация за работилниците и заниманията на курса по филц (фелт, плъст, нетъкан текстил от вълна), които провеждам, може да намерите на страниците на блога ми 

Обаждайте се, за да заявите Вашето желание за обучение и да уговорим занимание!
Знанията и уменията, които ще получите, са като добавка към онова, което сами създадете с ръцете си по време на работилниците.

Това прави вашия опит и изживяване безценни!

Може да следите редовните публикации в профилите ми в фейсбук, туитър и Гугъл+, където може да откриете и моите произведения:


Може да станете последовател на блога ми и да получавате редовни известия за всяка публикация.Светлана Костова - ЛАнААртTranslate

Последователи