Търсене в този блог

петък, 27 март 2015 г.

Създаване на оригинална ВАЗА или СВЕТИЛНИК. ФИЛЦ работилница (ПЛЪСТЕНЕ НА ВЪЛНА).

Това занимание е предназначено да ви научи, как да облечете обикновен буркан, ваза или друг съд с вълна, как да го украсите и как да заплъстите вълната към него, за да стане той дизайнерска вещ, която да блесне в дома ви. Може да превърнете обикновен буркан или керамичен съд без украса в хубава и неповторима ваза, свещник или съд за съхранение.

Може да използвате красивия декоративен предмет за съхранение на подправки, варива или други храни в кухнята.

Може да го превърнете и в съд, в който да държите кухненски прибори за готвене или хранене.В банята може да поставите в него четките и пастата си за зъби или четката за коса и други принадлежности.

А може да държите в артистичната ваза четките, моливите или химикалките си.

Подобен декориран с вълна съд може да се мие при нужда, без това да повреди вашето творение.

Това занимание е предназначено да ви научи как да облечете съда с вълна, как да го украсите и как да заплъстите вълната към него.Ден: 5 април 2015, неделя
Време на провеждане: от 11 до 14  часа.
Времетраене: 3 часа.
Цена: 30 лв.
Таксата за участие може да заплатите по избор в брой или с дебитна или кредитна карта на POS терминал на място.
Може да заплатите и предварително чрез PayPal или по банков път, като се свържете с мен, за да Ви дам данните за сметката и да Ви издам фактура.

Всички материали са включени в цената, но ако имате красив буркан или съд, който харесвате, може да го донесете, за да го превърнете във ваза или светилник.
  
 Място на провеждане: София
За записване и потвърждаване:
Светлана Костова –  0887 99 31 66, 
0878 99 38 66


Напомням на участниците, да си носят някакво пликче, за да отнесат у дома творенията си.

Моля, потвърждавайте предварително присъствието си или при невъзможност да дойдете, се обаждайте по телефона!
Курсът по филц се провежда в събота и/ или неделя, като всеки път темата е различна и се изучават разнообразни техники и тяхното приложение.

При наличие на желаещи и след предварително уточняване на деня и часа провеждам и индивидуални занимания в дните на работната седмица или през почивните дни. 

******
Информация за заниманията на курсовете по филц (фелт, плъст, нетъкан текстил от вълна), които провеждам за начинаещи и напреднали, може да намерите на страниците на блога ми и редовните публикации в профилите ми в фейсбук, туитър и Гугъл+, където може да откриете и моите цветни фантазии, сътворени от вълна:


Може да станете член на блога ми http://svetlanaarts.blogspot.com/ и да получавате редовни известия за всяка публикация.
Светлана Костова - ЛАнААрт

четвъртък, 19 март 2015 г.

"WHEN THE WATER DREAMS... CLOUDS ARE BORN". Felt art clouds pillows.An essay on the inspiration to create artistic composition of textile sculptures - felt clouds


I called the composition of felted clouds - art objects and decorative pillows - "When the Water dreams ... clouds are born!"
This poetic name for me expresses the one mysterious, magical process that creates clouds.
From a scientific point of view the process of cloud formation and movement of Earth and Water in order to self-regulation of the unified system, such as the Earth represents. 

Art installation "When the water dreams ..."

This process actually transfer water from one place to another, exchanging matter and energy, but at the same time so really the Water travels! 
Water floats over the world and brings different information, thus transfers what is accepted and remembered by some places and it gives others.
It is not always good in terms of our moral and ethical notions of good and evil, but is always an exchange of energy.

Thus equalize poles, aligne the turbulences on some places to other places.
This creates harmony.


Clouds, rocks, sheep or baby seals? :) As you prefer them - comfortable for backrest and cuddling!

When the Water dreams ... And She dreams of a world in which everything is beautiful!
She, the Water is in us, below us, above us, everywhere!
Because the Water builds up our bodies and the body of this magical planet, which is our home, our Mother and we are also a whole - water people, aquatic creatures on water planet!

This water in the clouds was born from the Earth, it belongs to the the Earth and returns to her.
This is a light state of our Mother, who keeps her balance, harmonize her own electricity, polarities, her magnetism.
Sometimes the process is not proceeding in the most harmonious way.
But we are also responsible for this balance, maintaining the balance of her eco system.
Did you know that the water in us can interact with the water in the clouds, with air in them, with soil particles and the fire of electricity, which sometimes occurs there?

Felt clouds as artistic objects or home textiles -
pillows for the floor or bed in the living room or bedroom.
They are well-crafted, solid, firm and very strong. They can be washed in the washing machine.
You'll find them in my Internet store LanAArt: http://www.etsy.com/shop/LanAArt?section_id=10686688&ref=shopsection_leftnav_6

Clouds are also a collection of the elements that create life.
If seawater is our mother and our essence from which we are all came and she is the essence of creation on this planet, the essence of the matter, our Mater - mother, the clouds are something that also creates matter. They are her instruments, they carry information to long distances. Thus the Water travels because her magical ability to reside in all states of the Earth, gives her this opportunity.


Yes, the clouds are more than water in gaseous state - they have all of the elements.

And the storm also gives birth to life, because it converts things. In the interaction of water, fire, air and earth particles borns a new nature, a new material, new energy, oxygen, ozone ...

Felt Clouds - actually big and small decorative pillows
or perhaps sheep - warm and kind of the cuddling.
By Svetlana Kostova - LAnAArt. http://www.etsy.com/shop/LanAArt

Fire transforms, purifies.
You know how beautiful is everything when the storm is over.
Therefore however it brings negative emotions and scares us, sometimes the storm is necessary.10 white clouds of felt ready to fly across the ocean to reach Hotel Acme in Chicago
Felt Clouds - art objects and decorative pillows I made with love
for the lobby of the hotel Acme in Chicago (pictured). There they create cosiness and warmth!But what are the fluffy clouds?
They are like small itinerant ambassadors of the Water.

These art objects - textile sculptures have
very practical application -
such as pillows for the couch or floor.Black sheep, or dark cloud, or
that sweet barbaron :)
Textile sculpture
and perhaps just a big cushion
made by me!
They travel alone, but prefer to eventually meet and create more clouds and even larger clouds. When they gather in large clusters, where begin to tell their stories, then occurs accumulating a certain potential, a specific charge and electricity, and often there is born the storm, because need of balance, of change.


For plays and dreams!

But sometimes occur clouds, whose message is harmonious. Thus these clusters continue their journey until they encounter others, where change happens.Clouds like mountains, because there rest. 
There they are filled with the fresh scent of the the earth and ether of the plants, pines and other conifers. There are purified.
And this water in clouds prefers to return to the virgin expanse of mountains.
Finally will take over the earth, down to the people and cities, but before it will be purified, will be alive to bear life-giving down to the plains.  

***
Pink clouds are happy clouds!To rise above the clouds it means to look down on life with an understanding of what is the nature of things. And in fact, everything is perfect ...

Everything is perfect!
***

More information about felt clouds - decorative pillows and art objects can be found in my e-shop LanAArt section HOME DECOR:

Their maintenance is easy. No need for frequent cleaning. You can wash them by hand, in a washing machine or give them to the cleaners.

But remember, the felt clouds are created to be loved! Svetlana Kostova
LAnAArt

сряда, 18 март 2015 г.

Felt art carpet PATH OF LIGHT in its new home ♡ Плъстеният килим ПЪТЯТ НА СВЕТЛИНАТА в новия му домThe felt carpet PATH OF LIGHT that I created some time ago, photographed in its new home. Thanks to Good Fairy Rally and her wonderful family, part of what you see shining in the picture! I love you! ♡♡♡


Плъстеният килим ПЪТЯТ НА СВЕТЛИНАТА, който създадох преди време, сниман в новия си дом. Благодаря на Добрата Фея Рали и нейното прекрасно семейство, част от което виждате да грее на снимката! Обичам ви! ♡


Svetlana Kostova
LAnAArt

вторник, 17 март 2015 г.

"КОГАТО ВОДАТА МЕЧТАЕ... СЕ РАЖДАТ ОБЛАЦИТЕ". Плъстени облаци - артистични възглавнициЕдно есе за вдъхновението да създам артистичната композиция от текстилни скулптури - плъстени облаци

This text in English you can find here: 
Нарекох своята композиция от плъстени облаци - арт обекти и декоративни възглавници „Когато водата мечтае…се раждат облаците!”
Това поетично име за мен изразява онзи тайнствен, вълшебен процес, който поражда облаците.
От научна гледна точка процесът на образуване на облаци и движението на Земята и водата е с цел саморегулацията на единната система, каквато представлява Земята. 

Арт инсталация „Когато водата мечтае…”

Този процес реално е пренос на вода от едно на друго място, обмен на материя и енергия, но в същото време така наистина водата пътешества! Тя се понася над света и носи различна информация. Пренася онова, което е приела и запомнила от едни места и го дарява в други. 
То не винаги е добро от гледна точка на нашите морални и етични представи за добро и зло, но винаги е обмен на енергия.

Така се изравняват полюсите, турбуленциите на едни места с други места.
Така се създава хармония.


Облаци, камъни, овце или тюленчета? :) Както ги предпочитате - удобни за облягане и гушкане!

Когато водата мечтае… А тя мечтае за свят, в който всичко е прекрасно!
Тя, водата е в нас, под нас, над нас, навсякъде! 
Защото водата изгражда телата ни и тялото на тази вълшебна планета, която е наш дом, наша майка и с която ние също сме едно цяло – водни хора, водни същества на водна планета!
Тази вода в облаците е родена от Земята, тя принадлежи на Земята и се връща в нея.
Това е олекотеното състояние на нашата майка, която така поддържа своя баланс, хармонизира своето електричество, своите полярности, своя магнетизъм.

Понякога процесите не протичат по най-хармоничния начин.
Но и ние също носим отговорност за този баланс, поддържайки равновесието на нейната еко система.
Знаете ли, че водата в нас може да взаимодейства с водата в облаците, с въздуха в тях, със земните частици и с огъня на електричеството, което понякога възниква там.


Плъстените облаци като художествен обект или домашен текстил -
възглавници за пода или леглото в хола или спалнята.
Те са безшевни и много здрави. Могат да се перат в пералнята.
Ще ги намерите в интернет магазина ми LanAArt: 
http://www.etsy.com/shop/LanAArt?section_id=10686688&ref=shopsection_leftnav_6

Облаците също са сбор на елементите, които създават живота. 
Ако морската вода е нашата майка и нашата същност, от която всички сме произлезли и тя е същността на съзиданието на тази планета, същността на материята, нашата Матер – Майка, то облаците са нещо, което също твори материя. Те са нейните иструменти, те пренасят информацията на огромни разстояния. Така водата пътува, защото нейното вълшебно свойство да пребивава във всички състояния на земята й дава тази възможност.Да, облаците са повече от вода – в тях има всички елементи.
И бурята също ражда живот, защото тя преобразува. Във взаимодействието на водата, огъня, въздуха и земните частици се ражда нова същност, нова материя, нова енергия, кислород, озон…

Плъстени облаци - всъщност големи и по-малки декоративни възглавници
или може би овци - топли и мили на гушкане.
От Светлана Костова - ЛАнААрт. 
http://www.etsy.com/shop/LanAArt

Огънят преобразува, пречиства.
Знаете, колко е красиво всичко, когато бурята отмине. 
Затова колкото и да ни носи отрицателни емоции и да ни плаши, понякога бурята е необходима.10-те бели плъстени облачета готови да полетят през Океана, за да достигнат Hotel Acme в Чикаго
Плъстените облачета - арт обекти и декоративни възглавници, които направих с много любов
за фоайето на хотел Acme в Чикаго (на снимките). Tам тe създават топлина и уют! А какво са пухкавите облачета?
Те са като малки странстващи посланици на водата.

Тези арт обекти - текстилни скулптури имат и
съвсем практично приложение -
като възглавници за дивана или пода. 
Черната овца, тъмния облак или
онзи сладък барбарон :)
Текстилна скулптура,
а може би просто голяма възглавница,
 направена от мен!Те пътешестват сами, но предпочитат в крайна сметка да се събират и да създават по-големи облаци, и още по-големи облаци.  Когато се съберат в големи купове, където започват да разказват своите истории, тогава се случва натрупване на определен потенциал, на определен заряд и електричество, и често пъти там се ражда бурята, защото има нужда от някакъв баланс, от промяна.За игри и за мечти!

Понякога обаче се срещат облаци, чието послание е хармонично. 
Така тези купове продължават своето пътешествие, докато не срещнат други, където се случва промяната.Облаците обичат планините, защото там си почиват. Там се напояват със свежия аромат на земята и етера на растенията, на боровете и другите иглолистни. Там се пречистват.
И тази вода в облаците предпочита да се върне в девствената шир на планините.

После ще поеме по земята, надолу към хората и градовете, но преди това ще бъде пречистена, ще бъде оживотворена, за да понесе тази животворност надолу към живота в равнините.  

***
Розовите облаци са щастливи облаци!
http://www.etsy.com/listing/167712679/felt-wool-pillow-pink-happy-cloud-for


Да се издигнеш над облаците означава да погледнеш отвисоко на живота с разбиране за това, каква е природата на нещата. И че всъщност всичко е съвършено…


Всичко е съвършено!
***

Повече информация за филцовите облаци - декоративни възглавници и арт обекти може да откриете в електронния ми магазин LanAArt в секцията HOME DECOR:

Поддръжката им е лесна. Не е нужно често почистване.
Може да ги перете на ръка, в пералня или да ги дадете на химическо чистене.

Но не забравяйте, те са създадени, за да бъдат обичани! 
Светлана Костова
ЛАнААрт


Translate

Последователи