Търсене в този блог

сряда, 18 май 2016 г.

Nunofelt top and cape EARTH PAINTINGS *** ЗЕМНИ РИСУНКИ - оригинални нунофелт топ и болероand

The Earth, her shapes, curves, colors, elements, landscapes, fragrances and views are my constant inspiration! They are truly great paintings of Master artist!

Her creations are at the heart of these my works - blouse (top) and cape (bolero, tippet).

They are entirely handmade from fine silk and merino wool through a long process of wet felting in nunofelt technique.
************

Земята, нейните форми, извивки, цветове, елементи, пейзажи, аромати и гледки са мое постоянно вдъхновение! Те са истински рисунки на велик майстор художник!

Нейните творения са в основата и на тези мои произведения - блуза (топ) и наметка (болеро). 

Те са изцяло ръчно изработени от фина естествена коприна и мериносова вълна посредством дълъг процес на мокро плъстене в техника нунофелтинг.
Nunofelting is one part of felting wool, that gives great opportunities to create impressive clothes and accessories. This is a felting technique that combines very small amounts of wool and pre-existing fabric. In this case I layered superfine merino wool fibers on pure silk. During the long process of making this garment the wool fibers migrated through the wave of cloth and entangled, pulling the cloth along with them as they shrink usually 50-60 % or even more. The result is fully integrated and highly textural fabric that often looks bubbled. In all cases the final result is unique and one of a kind piece of cloth or garment!

************

Нунофелтингът е един дял от плъстенето на вълна, който дава невероятни възможности за създаване на ефектни дрехи и аксесоари. Чрез него се създава богато текстуриран текстил, който сам по себе си може да бъде наречен изкуство в зависимост от уменията на автора. Това е техника, която съчетава готова тъкан и много малко количество вълна. В този случай аз съм положила влакна от фина мериносова вълна върху деликатна естествена коприна. По време на дългия процес на създаване на тези дрехи вълнените влакна преминават през плата и се захващат помежду си, свивайки го заедно с тях. Това свиване е обикновено 50-60% или дори повече. Резултатът е напълно интегрирана и силно текстурни материя, която често изглежда на мехурчета (като букле). Във всички случаи крайният резултат е уникално и единствено по рода си парче плат или дреха!and

Each accessory or garment created in this artistic technique called nunofelting is unique because it can not be repeated!

The worth also comes from use of entirely or mostly natural materials, something that more and more contemporary people are starting to realize and appreciate.

When you combine fine silk and merino wool can get unique new fabric which brings the delicacy of silk and plasticity of wool. The clothes of such material can be worn during spring and autumn, even in the cool summer days and evenings. A short cape and bolero are beautiful garment that warm, but can easily be removed and brought in the bag when the sun begins to shine brightly and raise the temperature.

************

Всеки аксесоар или дреха, създаден в художествената техника нунофелтинг е уникален, защото не може да бъде повторен!

Ценността идва и от използване на напълно или преобладаващо естествени материали, нещо което все повече съвременни хора, започват да осъзнават и оценяват. 

Когато съчетавате фина коприна и мериносова вълна, може да получите уникална нова тъкан, която носи деликатността на коприната и пластичността на вълната. Дрехите от подобна материя могат да бъдат носени и през пролетта и есента, дори в по-прохладните летни дни и вечери. А късата наметка и болерото са прекрасна дреха, която топли, но и лесно може да се свали и прибере в чантата, когато слънцето засвети ярко и вдигне температурата.The top has elasticity and is suitable for ladies size S-M:
U.S. 6-10, U.K. 8-12, Germany 34-38, France 36-40, Italy 40-44, Australia 10-14, Japan 9-13.

The cape is suitable for all sizes.
Its shoulder curves are implied in size at about 16-17 inches (43-44 cm) but are mild and really allows the garment to be worn by lady wearing every size, because the nunofelt garment is so soft and light. It beautifully lies on the curves of the shoulders.
For greater ladies sizes as L, XL or XXL it might be look more shorter and more opened in front.
The front and back length of the cape are 17 inches each (at about 43-44 cm).

Designed and hand felted by Svetlana Kostova - LAnAArt.


******

Блузката е подходяща за дами, носещи размер S и М.

Наметката е свободен размер и може да се носи от всички, не само от размер S и М.
При по-големите размери L, XL или XXL ще стои по-отворена отпред и ще изглежда по-къса.

Може да го намерите в Etsy магазина ми LanAArt на линковете, посочени тук.
Ако живеете в България, може да ги видите и изпробвате на живо в ателието ми и да ги закупите с отстъпка. Ако проявявате интерес, обадете ми се по телефона за повече информация за цената и начините на закупуване.

Cleaning:
Hand washing is strictly recommended!
If needed, wash gentle by hand in cold water with mild detergent suitable for wool and silk. Or you can use a hair shampoo for this purpose.
Do not change the water temperature when you rinse out the soap.

After washing gently press out in hands without twisting or bending.
Carefully absorb excess water with a cotton towel and after you did this, the wool will be almost dry. Let dry completely free on air on horizontal surface.
Please, do not dry in a dryer!

You can iron on wool temperature, better when the cloth is still wet.

Possible dry cleaning.

Detailed information on cleaning and washing the wool and silk clothes and accessories you can find in my article: http://svetlanaarts.blogspot.com/2013/02/how-to-wash-our-clothes-and-accessories.html

Почистване:
Пере се внимателно само на ръка в студена вода с подходящ за вълна и коприна препарат или шампоан. Изплаква се добре от сапуна с вода с една и съща температура.
Не се извива, а се изтисква внимателно между двете ръце.
Излишната влага се отнема със суха, чиста хавлиена кърпа.
Оставете да изсъхне свободно, най-добре на хоризонтална повърхност.

Може да гладите, докато дрехата е влажна, на температура за вълна.

Възможно e химическо чистене.

Детайлна информация за пране и почистване на вълнени и копринени изделия може да прочетете тук: http://svetlanaarts.blogspot.com/2013/02/blog-post_14.html

******
Please, feel free to check other my creations in my shop LanAArt on Etsy:


Svetlana Kostova 
LAnAArt 

вторник, 17 май 2016 г.

Felt bolero - short jacket in gray, mint green & white *** Оригинално плъстено болеро в сиво, ментово зелено и бялоhttp://www.etsy.com/listing/260194173/felt-bolero-short-jacket-sleeves-of-fine

In the cool days of spring, summer and fall short cape and bolero are beautiful garment that warm, but can easily be removed and retract into the bag when the sun shine brightly and the temperature raise. Such clothes are a hit in recent years and the interest to them is justified namely due to their originality and practicality.

******
През прохладните дни на пролетта, лятото и есента късата наметка и болерото са прекрасна дреха, която топли, но и лесно може да се свали и прибере в чантата, когато слънцето засвети ярко и вдигне температурата. Подобни дрехи са хит през последните години и интересът към тях е оправдан именно поради тяхната оригиналност и практичност.http://www.etsy.com/listing/260194173/felt-bolero-short-jacket-sleeves-of-fine


To respond to this interest I created this оriginal bolero - short jacket (sleeves).

It is completely handmade of superfine merino wool and woolen yarn through a long process called wet felting.

When I say handmade, I mean that the fabric of the basis of which that garment was made, is not purchased ready, but was created by me from wool fibers and yarns. The obtained cloth is truly unique and can not be repeated even by myself! This is the nature of everything created by felting wool!

Please note that some bumpy edges or parts of this clothing are typical for such handicrafts and for the process of creating similar woolen fabric. Therefore they can not be considered as disadvantages.

The bolero could be worn by ladies wearing size XS, S and M.

******

За да отговоря на този интерес създадох това оригинално болеро - късо яке (ръкави).

То е изцяло ръчно изработено от фина мериносова вълна и вълнена прежда посредством дълъг процес, наречен мокро сплъстяване.

Като казвам ръчно изработено, имам предвид, че тъканта, от която е направена тази дреха, не е закупена готова, а е изградена изцяло от мен от вълнени влакна и прежди. Получената материя е наистина уникална и не може да бъде повторена дори от мен самата! Такава е природата на всичко създадено чрез плъстене на вълна или така наречения филц, фелт.

Моля, имайте предвид, че някои неравни ръбове или части от облеклото са характерни за подобни ръчно изработени изделия и за процеса на създаване на подобен вълнен плат. Затова не могат да се разглеждат като негови недостатъци.

Болерото може да се носи от дами, носещи размер XS, S и М.

This jacket can be found and bought in my Etsyshop LanAArt in the listing: http://www.etsy.com/listing/260194173/felt-bolero-short-jacket-sleeves-of-fine
***
Може да го намерите в Etsy магазина ми LanAArt на линковете, посочени тук.
Ако живеете в България, може да го видите и изпробвате на живо в ателието ми и да го закупите с отстъпка. Ако проявявате интерес, обадете ми се по телефона за повече информация за цената и начините на закупуване.
Cleaning:
Hand washing is strictly recommended!
If needed, wash gentle by hand in cold or lukewarm water up to 30 degrees by Celsius with mild detergent suitable for wool and silk. Or you can use a hair shampoo for this purpose.
Do not change the water temperature when you rinse out the soap.

After washing gently press out in hands without twisting or bending.
Carefully absorb excess water with a cotton towel and after you did this, the wool will be almost dry. Let dry completely free on air on horizontal surface.
Please, do not dry in a dryer!
It has more interesting structure without ironing and ironing is not recommended!

Possible dry cleaning.

Detailed information on cleaning and washing the wool and silk clothes and accessories you can find in my article: http://svetlanaarts.blogspot.com/2013/02/how-to-wash-our-clothes-and-accessories.html

Почистване:
Пере се внимателно само на ръка в студена или хладка вода с подходящ за вълна и коприна препарат или шампоан. Изплаква се добре от сапуна с вода с една и съща температура.
Не се извива, а се изтисква внимателно между двете ръце.
Излишната влага се отнема със суха, чиста хавлиена кърпа.
Оставете да изсъхне свободно, най-добре на хоризонтална повърхност.

Болерото има интересна структура и аз не препоръчвам гладене.

Възможно e химическо чистене.

Детайлна информация за пране и почистване на вълнени и копринени изделия може да прочетете тук: http://svetlanaarts.blogspot.com/2013/02/blog-post_14.html

******
Please, feel free to check other my creations in my shop LanAArt on Etsy:


Svetlana Kostova 
LAnAArt 


понеделник, 16 май 2016 г.

Техники за боядисване на коприна и вълна, фелт и нунофелт с химически багрила

Този Мастер клас е подходящ за творци в областта на художествения текстил и приложните изкуства като пачуърк, плетене, тъкане, плъстене, смесени техники (mixed media), рисуване върху текстил, мода и др.
Той ще протече в следните основни насоки: 
 • Теория на цветовете;
 • бои - видове, марки; смесване; източници на закупуване;
 • инструментариум; начини на работа;
 • подготовка за багрене;
 • класически начин на багрене на влакна, прежди, платове и готови изделия.
 • нетрадиционни начини на багрене на коприна и вълна, и готови изделия от тях. 

Участниците е добре да си носят предварително изработени плъстени цветя, платно, топчета, обемни елементи или др. подобни неголеми изделия, плат и/или вълна, които да боядисат по време на заниманието. Носете си и пликче, в което да върнете у дома направеното по време на заниманието.


На това занимание може да дойдете, без да сте посещавали други работилници от курса по филц.


Ден: 22 май 2016, неделя
 Време на провеждане: от 11 до 16  часа.
Времетраене: 5 часа.
Цена: 50 лв.
Материалите са включени в цената.

 Място на провеждане: София

За записване и потвърждаване: 0887 99 31 66

Таксата за участие може да заплатите по избор в брой или с дебитна или кредитна карта на POS терминал на място.
Може да заплатите и предварително чрез PayPal или по банков път, като се свържете с мен, за да Ви дам данните за сметката и да Ви издам фактура.Моля, потвърждавайте предварително присъствието си или при невъзможност да дойдете, се обаждайте по телефона! Много от вас ме питат, колко занимания от курса по филц трябва да посетят. Отговорът винаги е бил - колкото искате! Вие решавате, от кое занимание имате нужда, в кой от обявените дни да дойдете в зависимост от вашата заетост и финансова възможност. 


А можете и да се свържете с мен, и да си "поръчате" занимание в делничен ден или през уикенда, като се договорим в зависимост от моята и вашата заетост. Цената за индивидуалните уроци е същата, както за груповите.

Все пак е хубаво да има известна последователност при избора ви и натрупване на знания от по-малкото към по-голямото.


Информация за работилниците и заниманията на курса по филц (фелт, плъст, нетъкан текстил от вълна), които провеждам, може да намерите на страниците на блога ми 
и редовните публикации в профилите ми в фейсбук, туитър и Гугъл+, където може да откриете и моите цветни фантазии, сътворени от вълна:


Може да станете член на блога ми и да получавате редовни известия за всяка публикация.
Светлана Костова - ЛАнААртБоядисване с природни багрила

Натурално обагряне на влакна и тъкани с екстракти, извлечени от растенияЕстествените багрила придават на тъканите и дрехите особено благородство и хармония на цветовите съчетания, присъщи на всичко в Природата. 

Много от големите майстори в областта на текстилните изкуства, привлечени от тайнството на природните краски, се потапят в изучаването им, като експериментират или изцяло работят само с тях. 

Процесът е вълнуващ, защото винаги има елемент на неочакваност и изненада, на откривателство и експеримент. Докосването до Природата - от общуването с Нея, през събирането на материали и взаимодействието с нашите творчески намерения - носи наслада и удовлетворение, много по-големи от вложените усилия! 

В природното багрене няма точни рецепти, но има принципи, които трябва да се знаят. А знанието винаги ще ви отведе по-близо до очакваното.

Целта на този мастерклас е да ви въведе в основните принципи и методи на използване на багрилните вещества, които може да извлечем от растенията, главно българските и достъпните в България.

Опитът, който ще ви предам, е плод на моите няколкогодишни експерименти главно с вълна и коприна.

Така обагрената вълна или коприна след това се използват във вашите проекти за плъстене, предене, плетене, шиене или рисуване. Този опит може да ви послужи и да направите първите си стъпки в така популярния напоследък еко-принт.
Ще обърнем внимание на следните основни теми:
 1. Извличане на багрилото от растенията.
 2. Подготовка на материала за багрене.
 3. Правила при багрене на вълна и коприна, и готови изделия от тях.
 4. Основни закрепители на цвета.
 5. Принципи на закрепване.
 6. Основни цветове и растения, от които се получават. Ще говорим главно за българските багрилни растения.
Освен теоритична част по време на този семинар ще има и практически демонстрации и запознаване с основни материали.
Носете си непременно нещо за писане!

Ден: 21 май 2016, събота
 Време на провеждане: 
от 11 до 16  часа.
Времетраене: 5 часа.
Цена: 50 лв.

В ЦЕНАТА СА ВКЛЮЧЕНИ И НАПРАВЕНИ ОТ МЕН ПЕЧАТНИ И ЕЛЕКТРОННИ МАТЕРИАЛИкоито да ви служат при бъдещите ви занимания по естествено багрене.

 Място на провеждане: София

За записване и потвърждаване: 0887 99 31 66

Таксата за участие може да заплатите по избор в брой или с дебитна или кредитна карта на POS терминал на място.
Може да заплатите и предварително чрез PayPal или по банков път, като се свържете с мен, за да Ви дам данните за сметката и да Ви издам фактура.

Моля, потвърждавайте предварително присъствието си или при невъзможност да дойдете, се обаждайте по телефона! Подготовката за това занимание ми отнема 2 дни!
Много от вас ме питат, колко занимания от курса по филц трябва да посетят. Отговорът винаги е бил - колкото искате! Вие решавате, от кое занимание имате нужда, в кой от обявените дни да дойдете в зависимост от вашата заетост и финансова възможност. 


А можете и да се свържете с мен, и да си "поръчате" занимание в делничен ден или през уикенда, като се договорим в зависимост от моята и вашата заетост. Цената за индивидуалните уроци е същата, както за груповите.

Все пак е хубаво да има известна последователност при избора ви и натрупване на знания от по-малкото към по-голямото.


Информация за работилниците и заниманията на курса по филц (фелт, плъст, нетъкан текстил от вълна), които провеждам, може да намерите на страниците на блога ми 
и редовните публикации в профилите ми в фейсбук, туитър и Гугъл+, където може да откриете и моите цветни фантазии, сътворени от вълна:


Може да станете член на блога ми и да получавате редовни известия за всяка публикация.
Светлана Костова - ЛАнААрт

вторник, 10 май 2016 г.

Шнурове и елементи за бижута в мокра филц техника

Създаването на по-малки или по-големи обемни форми чрез филц техника е занимателно, но и много практично умение за всички, които искат да опитат да създават нещо с ръцете си. То е неотменима част от познанията, които трябва да притежава всеки, тръгнал да усвоява занаята в изкуството плъстене на вълна.

Наглед прости и достъпни дори за деца, тези умения могат да се усвояват в началото, но могат да са необходими и за много по-сложни проекти. Всичко зависи от въображението и стремежа към усъвършенстване!


Много от хората, които са видели някъде подобни изделия, смятат, че те се правят чрез иглонабиване (needle felting). Чрез плъстене на вълна се създават много интересни малки обемни форми и цветови комбинации. Но показаните тук изделия се създават само и единствено чрез мокро плъстене (wet felting), а не чрез иглонабиване. Иглонабиването е само един изключително малък дял от необятното изкуство, което наричаме плъст, фелт, филц, войлок или кече.


Освен за бижута, подобни филцови изделия, се използват и за обемни декоративни елементи в аксесоари като дрехи, чанти, шапки, колани, както и за артистични творби и интериорен дизайн.

Знанията, които се добиват на тази работилница, могат да бъдат полезни и на всички, които правят мартеници и сезонна декорация!

Ден: 14 май 2016, събота
 Време на провеждане: от 11 до 16  часа
Времетраене: 5 часа
Цена: 50 лв
Материалите са включени в цената.

 Място на провеждане: София
За записване и потвърждаване: 0887 99 31 66

Таксата за участие може да заплатите по избор в брой или с дебитна или кредитна карта на POS терминал на място.
Може да заплатите и предварително чрез PayPal или по банков път, като се свържете с мен, за да Ви дам данните за сметката и да Ви издам фактура.

Моля, потвърждавайте предварително присъствието си или при невъзможност да дойдете, се обаждайте по телефона!

Носете си непременно две памучни хавлиени кърпи и някакво пликче, за да приберете творенията си у дома.


Много от вас ме питат, колко занимания от курса по филц трябва да посетят. Отговорът винаги е бил - колкото искате! Вие решавате, от кое занимание имате нужда, в кой от обявените дни да дойдете в зависимост от вашата заетост и финансова възможност. 

А можете и да се свържете с мен, и да си "поръчате" занимание в делничен ден или през уикенда, като се договорим в зависимост от моята и вашата заетост. Цената за индивидуалните уроци е същата, както за груповите.

Все пак е хубаво да има известна последователност при избора ви и натрупване на знания от по-малкото към по-голямото.


Информация за работилниците и заниманията на курса по филц (фелт, плъст, нетъкан текстил от вълна), които провеждам, може да намерите на страниците на блога ми 
и редовните публикации в профилите ми в фейсбук, туитър и Гугъл+, където може да откриете и моите цветни фантазии, сътворени от вълна:


Може да станете член на блога ми и да получавате редовни известия за всяка публикация.

Светлана Костова - ЛАнААрт

понеделник, 9 май 2016 г.

Направи си плъстена картина, пано или килимче по предварителен дизайн. Творческа филц работилница.

Често се случва да се впечатлите силно от някакъв дизайн в интернет или в списание. Можете дори да си го представите в интериора на дома си. Понякога ви се приисква да го пресъздадете.
Или искате да направите подарък, изработен със собствените си ръце.
А може би вече работите с вълна и някой иска да му изработите, нещо което си е харесал или нарисувал сам.
Във всяка от тези житейски ситуации се налага да следвате буквално чужд или свой проект.

Свободната интерпретация тук няма да ви помогне, дори да сте с много опит, защото трябва да съобразите детайли, цветове, планове и най-вече свиването на вълната при плъстене, което може доста да промени първоначалната подредба и пропорции.

При всички случаи обаче, проектът. пресъздаден от вас чрез плъстене, ще носи своя енергия, визия и особеност, и на практика ще го превърне в оригинално произведение, дори когато следва някакво копие!

От друга страна, "рисуването" с вълна си има своите особености и свои правила. Не може просто да трупате цветна вълна и да очаквате добър резултат!

Ако искате да научите моите съвети и опит, ви каня на тази работилница. 
От нея освен със знания и споделени тънкости, ще си тръгнете и с вашето произведение от плъстена вълна!
Заслужава си!


Освен творческата страна, това занимание има за цел да научи участниците на чисто занаятчийски умения, които обобщени накратко са следните:

1) Работа по предварително създаден проект - собствен или чужд. 

Тази работа има своите специфики и е различна от свободното творене и арт терапията!Необходимо е да сте предварително подготвени с проект върху картон или лист хартия с размери не по-малки от 30-40 см и не по-големи от 60-70 см.

По-добре е да бъде плоскостно-декоративен, отколкото със сложен живописен рисунък. Може да използвате също така модели и шаблони от интернет, списания и др.

2) Рисуване с вълна. Съчетаване на цветна вълна чрез плоскостно декоративно негативно редене и живописно позитивно рисуване с вълна;

3) Усвояване на умения за плъстене на вълна с по-голям размер.


Уменията, които ще добиете на тази работилница, могат да ви послужат не само за създаване на пана, но и на възглавници, чанти, шалове, дрехи, килими, декорация. 
Ще ви споделя и моя опит, и тънкости.

4) Работа с различни типове вълна като къделя и лента.


5) И не на последно място - материалите са включени в цената! А за това занимание те не са никак малко!


Списъкът на бонусите може да продължи и още, но най-важна е радостта, че в обозримо време изпод ръцете ви е излязло творение! Това материализиране и до днес предизвиква у мен трепет и възторг!


За да участвате в тази работилница, е за предпочитане да имате известен практически опит в плъстенето на вълна, макар че ако нямате, ще се справим заедно, но може да ви е трудно.

Ден: 15 май 2016, неделя
 Време на провеждане: от 11 до 16  часа
Времетраене: 5 часа
Цена: 50 лв
Материалите са включени в цената.

 Място на провеждане: София
За записване и потвърждаване: 0887 99 31 66

Таксата за участие може да заплатите по избор в брой или с дебитна или кредитна карта на POS терминал на място.
Може да заплатите и предварително чрез PayPal или по банков път, като се свържете с мен, за да Ви дам данните за сметката и да Ви издам фактура.

Моля, потвърждавайте предварително присъствието си или при невъзможност да дойдете, се обаждайте по телефона!


Носете си непременно две памучни хавлиени кърпи и някакво пликче, за да приберете творенията си у дома.

Имайте предвид, че обикновено времето на работилницата за създаване на подобно пано не е достатъчно за окончателното му завършване и може да се наложи да направите това у дома.Много от вас ме питат, колко занимания от курса по филц трябва да посетят. Отговорът винаги е бил - колкото искате! Вие решавате, от кое занимание имате нужда, в кой от обявените дни да дойдете в зависимост от вашата заетост и финансова възможност. 

А можете и да се свържете с мен, и да си "поръчате" занимание в делничен ден или през уикенда, като се договорим в зависимост от моята и вашата заетост. Цената за индивидуалните уроци е същата, както за груповите.

Все пак е хубаво да има известна последователност при избора ви и натрупване на знания от по-малкото към по-голямото.


Информация за работилниците и заниманията на курса по филц (фелт, плъст, нетъкан текстил от вълна), които провеждам, може да намерите на страниците на блога ми 
и редовните публикации в профилите ми в фейсбук, туитър и Гугъл+, където може да откриете и моите цветни фантазии, сътворени от вълна:


Може да станете член на блога ми и да получавате редовни известия за всяка публикация.

Светлана Костова - ЛАнААрт

Translate

Последователи