Търсене в този блог

петък, 31 октомври 2014 г.

ХУДОЖЕСТВЕНО – ИСТОРИЧЕСКИ ТРАДИЦИИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЛЪСТЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Автор: Райко Сефтерски

Публикувано в списание „Задpуга” бр.1/1986 г.

This text in English: 
      

         Между различните български народни текстилни изкуства – декоративно-орнаментирани тъкани, народни шевици, губери и гладки килими, плъстените изделия образуват отделна самостоятелна група.

       Запазените образци от български плъстени изделия са от XVІІ, XVІІІ, XІX и първата половина на XX век, като едни от тях се явяват музейни притежания на Рилския манастир, етнографските музеи в София и Пловдив, музеите в Копривщица, Видин, Сливен, Елхово и други, а така също известни са и голям брой частни притежания от XІX и XX век. Много от тях, особено килими, представляват уникални произведения на текстилното българско народно изкуство, не само по отношение на технологическата си специфика, по състава на орнаментите и монументалните им композиции, но и поради големите им размери – 4 метра дължина на 3,5 метра ширина и достигащи до 20 и повече килограма тежина.


        Българската народна терминология за плъстените изделия е специализирана в зависимост от вида на изделието. Най-често плъстите биват наричани „старобино нящо”, но названието плъст в народните диалекти е засвидетелствувано като „плъст”, „плъстина”, „плас” и др. Най-ранното писмено сведение в старобългарските писмени паметници се отнася към Х -  ХІ век. Според вида на плъстените изделия, в миналото широко място е заемала плъстта за езда на коне без седло, известна като „тегалтия”, „телтия”, „стеле” и др. Те били едноцветни – бели, жълти и сиви, но често пъти и  както показват някои изображения в икони от ХVІІІ и ХІХ век, богато орнаментирани. Най-ранно засвидетелсвувано конско стеле се вижда върху една каменна гравюра от ІХ век от Преслав, изобразяваща яздещ конник със знаме в ръка.

     Твърде оскъдни са данните за плъстени шапки у българите. Само в Родопите в по- далечното минало, края на  ХІХ и началото на ХХ век, все още „валяли” т. нар. ”кюляфи” – по форма на пресечен конус от едноцветна сиво-кафява вълна и без перифения. Технологията на тези плъстени произведения остава все още недобре проучена.

      Третата най-голяма група плъстени изделия са плъстените „постилки” за спане, едноцветни -  бели, жълти, сиви или орнаментирани, според местната традиция. Всяко момиче в чеиза си трябвало да има най-малко една такава плъст, т.е. „брачна – сватбена плъст”, върху която младоженците започвали да спят от деня на сватбата. Върху такава плъст на лицевата или опаката и страна, освен инициали, имена и дати, се срещат символични и магически изображения, явно свързани с благопожелания към брачната двойка. Такива знаци се срещат върху плъстите във всички етнографски области по най-старите екземпляри от ХVІІІ, ХІХ и ХХ век.      Плъстените килими се различават по различните размери и орнаменталната украса, предназначени изключително за постилане на пода в гостните стаи.


           В това отношение най-голямо разнообразие представляват копривщенските пълъсти от ХVІІІ и ХІХ век. Тяхното богато орнаментално и композиционно разнообразие позволява да бъдат направени сравнителни изследвания с останалите български народни текстилни изкуства – гладки килими, губери, козяци, черги, орнаментирани тъкани, везба, както и с други наши художествени изделия – дърворезба, медникарство, керамика, каменна пластика и други.
      За производството на плъстени изделия, в това число и на килими, които са най-материалоемки, основната суровина са различните качества овча вълна. Българите като земеделски и скотовъден народ се отличават в миналото като едни от най-добрите овцевъди на Балканския полуостров. Така че вълната не е била проблем за производство на всякакви плъстени изделия. Използували вълна от „пролетна” и „есенна” стрижба на овцете и от различни качества, познати по народните наименования като „руно”, „подстриг”, „баджак”, „ерна” или „ярина”(ситна вълна от първата стрижба на агнетата), „дреб” (отпадък при дарачене на рунна вълна), „табашка” (от заклани или умрели овце). Технологическата обработка на вълната протичала при определен режим на суровината. Първият етап е пране на „серавата” вълна – заливане на вълната с топла вода, за да се изчисти от органическите мазнини по нея, т. нар. „сер”. Следва изсушаване на вълната и разделянето и на  качества, по предназначение. От „руното” – вълната била предназначена за „фитили” и „шарене” на плъстта.  Тази вълна, както е на руно, се боядисвала в растителни бои, багрилата на които получавали от различни растения, корени и др. Това ставало в големи глинени „кюпове”, в които поставяли вълната, заливали я с хладка вода, поставяли багрилните растения и „заравяли” кюповете в непрегоряла тор да престои няколко дни при равномерна температура. Боядисаната вълна, за да се приготвят от нея „фитили” с различна дебелина за „кроене” и „шарене” на плъстта, се разчепквала и след това се развлачвала или разбивала на „лък” от майстор „дръндар”. „Ерината” и „дребта” се използували за средния слой на плъстта, настилани равномерно или правени на”къдели”, които нареждали по ширина, веднъж до дължина на няколко слоя, според дебелината на желаната плъст. 

      Самото правене на плъстта се нарича „валяне”, „валяме плъст”. За целта се използували най-прости съоръжения и сковавали „одър” от дъски, наричан още „отурак”, който поставяли върху забити четири кола или върху „шейна”. Това ставало навън на двора при хубаво време, най-често в края на лятото, когато е горещо и слънчево, за да може плъстта да изсъхне.      У българите са известни два начина за производство на орнаментирани плъсти и плъстени килими. Първият начин на пъстрене е т.нар. „негативно” нареждане на украсата, което е известно още като „кроене”. Чрез усуканата вълна във вид на фитили върху черга се очертавали рамките на „бордюрите”, а след това „полето” – средата с различните „шарки” по него. Върху „нашарената” черга започвало настилането на лек тънък слой – фон на плъстта. Над този слой следвал „пълнежа”, т.е. дебелият слой и над него още един – горен, тънък, за да държи плъстта. Така подредена, вълната леко се напръсквала отгоре с метличка и започвало равномерно „увиване” на чергата и стягане. В някои краища в средата пък поставяли дървено кросно, около което стегнато увивали чергата с наредената плъст. След това полученото „руло” равномерно увивали свъже, за да не се получи разместване на „шарките” и пластовете. Рулото върху одъра заливали с достатъчно гореща вода, за да се напои дълбоко и равномерно и за да се получи достатъчно висока температура и влажност и вътрешно „запаряване”. Двама, трима или четирима души, наредени един до друг, започвали да „перкат” с ръце и лакти така подготвеното руло, непрекъснато от единия до другия край на одъра. После отново го заливали с гореща вода и търкалянето продължавало. Това се повтаряло по четири, пет и повече пъти, в продължени на 4 до 8 часа. След това плъстта се оставяла на равно да изсъхне и да се „изкърпи”, ако има останали дупки.      Вторият начин на валяне на плъстени килими у българите е т.нар. „позитивно” орнаментиране. Тази технология протича в два етапа на валяне, за разлика от начина, описан по-горе. Най-напред се настила вълната – равномерно, в три последователни етапа: външен, среден и лицев слой. Следва увиване и завързване на рулото равномерно с въже, за да се получи еднаква плътност на материала. После рулото се залива обилно с гореща вода. За да се напои добре и да се запари вълната. След това започва непрекъснатото търкаляне и тупане с ръце и бухалки, отново заливане с гореща вода и пак повтаряне на непрекъснатото въртене, дотогава, докъто се получи „полузаваляна” плъст – основа. Върху така получената основа – полузаваляна плъст – започва „кроенето”, с нареждането на „шарките”, очертаване контурите на бордюрите – една, две, три или четири рамки, в които допълнително се нанасят различни орнаменти и композиции. Най-после или в самото начало, може да бъде изградена централната композиция, в зависимост от техниката на майстора-плъстар. След като се орнаментира цялата плъстена композиция, плъстта се покрива с „кеневир”, за да не се размества орнаментиката. Увива се отново на руло, завързва се с въжена намотка и валянето продължава, като се залива непрекъснато с гореща вода, с търкаляне и тупане в продължение на 4 – 5 часа.    По отношение на колорита си, българските плъсти могат да бъдат групирани в следните видове: ЕДНОЦВЕТНИ /различни по багри – бели, сиви, жълти, но главно според натуралния цвят на вълната/; ДВУЦВЕТНИ – едноцветен фон /бял, сив или меланж/ и контрастна украса – черна бяла или сива; МНОГОЦВЕТНИ – едноцветен фон /бял, жълт, кафяв или сив/ и многоцветна орнаментална украса. Многоцветните композиции често пъти съдържат от четири до десет разцветки на топли и студени цветове, свързани разично в композициите на плъстените килими. Най-голямо богатство в това отношение представляват копривщенските плъсти от ХVІІІ и първата половина на ХІХ век. Между тях се срещат изключително ценни художествени екземпляри, запазени и до сега в музейните колекции.

     Българските плъстени изделия от ХVІІ – ХХ век, с тяхната богата и разнообразна орнаментика и композиционни решения са част от българското народно традиционно приложно изкуство. Те трябва да се изучават и се правят опити за художественото им пресъздаване при условията на съвременния бит и нужди.

***Забележка: Снимките към статията са от музеите в Копривщица и Видин, подбрани от Светлана Костова, както и снимки от сбствения й архив.

English translation of this text you can find here: http://svetlanaarts.blogspot.com/2014/11/artistic-and-historical-traditions-of.html
                                                                          

понеделник, 27 октомври 2014 г.

НАПРАВИ СИ ДЕЛИКАТЕН ВЪЛНЕН ШАЛ В ТЕХНИКА КОБУЕБ! ТВОРЧЕСКА ФИЛЦ РАБОТИЛНИЦА.Заповядайте, да си направите фин и деликатен шал, който може да носите не само през зимата, а през пролетта и есента, дори в прохладните летни вечери край морето или в планината!Тази техника на плъстене позволява да създаваме прозрачна и нежна тъкан, която има неравномерна, но красива повърхност, множество изтънени места и дори дупки, но в същото време е здрава и много красива.


Може да се каже също, че така създадената вълнена тъкан прилича на паяжина или дантела. Някои я наричат кобуеб. Но независимо от терминологията, крайният резултат трябва да е съчетава деликатността и здравината на истинска паяжина!Ден: 1 ноември 2014, събота
 Време на провеждане: от 11 до 16  часа.
Времетраене: 5 часа.
Цена: 50 лв.
Материалите са включени в цената.

Максимален брой участници: 4 човека

 Място на провеждане: София, кв. Суходол

За записване и потвърждаване:
Светлана Костова –  0887 99 31 66, 0878 99 38 66


Моля, потвърждавайте предварително присъствието си или при невъзможност да дойдете, се обаждайте по телефона!

Напомням ви да си носите поне две памучни хавлиени кърпи и някакво пликче, за да отнесете у дома творенията си.
Създаването на филцови изделия изисква много време! Затова най-важното е усвояването на принципите на работа, някои тънкости и практически опит по време на заниманията от курса.

Обикновено времето на заниманието не е достатъчно за окончателната изработка на шала. Затова се налага, той да се довършва в къщи!Курсът по филц се провежда в събота и/ или неделя, като всеки път темата е различна и се изучават разнообразни техники и тяхното приложение.

При наличие на желаещи и след предварително уточняване на деня и часа провеждам и индивидуални занимания в дните на работната седмица или през почивните дни. 

Примерната програма на основния курс по филц (курсът за начинаещи) е показана в тази страница на блога ми: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_5.html , програмата на курса за напреднали тук: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_18.html .


Редът на заниманията може да търпи известна промяна в зависимост от нивото и желанието на участниците, но трябва да се спазва определена последователност в зависимост от сложността на усвояваните умения.Информация за заниманията на курсовете по филц (фелт, плъст, нетъкан текстил от вълна), които провеждам за начинаещи и напреднали, може да намерите на страниците на блога ми и редовните публикации в профилите ми в фейсбук, туитър и Гугъл+, където може да откриете и моите цветни фантазии, сътворени от вълна:


Може да станете член на блога ми http://svetlanaarts.blogspot.com/ и да получавате редовни известия за всяка публикация.
Светлана Костова - ЛАнААртИЗРАБОТКА НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА ФИЛЦОВИ БИЖУТА В СУХА И МОКРА ТЕХНИКА - ПЛЪСТЕНЕ НА МАЛКИ ОБЕМНИ ФОРМИ.

Знам, че повечето от вас харесват филцови бижута, както и оригиналните съчетания на вълнени елементи с дървени, метални или стъклени детайли. Уникалното естествено излъчване на вълната не може да бъде заменено с нищо!

Много хора се влюбват във филца, виждайки именно филцови бижута.  У тях се разпалва желанието не просто да имат такива, но и да си направят сами подобни.Това занимание от курса по филц ще ви научи, как да изработвате основните форми за бижута.

И както в простотата се крие съвършенството, сигурно сте разбрали, че създаването на едно топче, шнурче или друг елемент, може да е по-трудно от направата на нещо по-голямо и по-сложно. Много хора се сблъскват с непреодолими трудности в това отношение.

Наученото по време на работилницата и прилагането му след това ще ви даде възможността да го използвате като акцент не само при бижутата, но и в различни други изделия като брошки, чанти, дрехи.

Има няколко основни правила и тънкости, познаването на които ще ви позволи да бъдете удовлетворени от резултата при направата на своите филцови бижута. На тях е посветено това занимание:1. Суха техника (иглонабиване). Изработка на плоски и обемни форми. Работа с шаблон.


  • Видове игли за филц. Сечение и номерация. Подложка.
  • Основни начини на работа с игла за филц.
  • Апликиране и плоски форми.
  • Изработка на топче и фигурка по шаблон.
Ще научите и няколко ценни съвета от моя личен опит, като тези например:  • Как да съчетаете изработените плоски и обемни форми могат за да създадете цветя, забавни фигурки на животни, украшения като брошки, гердани, гривни и др. 
  • Как да прикачим окачалка за брошка с игла за филц.
  • Как да поправим грешки и недостатъци, получени при мокрото плъстене.


2. Изработка на основни изходни форми във филца с мокра техника:
- топчета - едноцветни, многоцветни и многослойни;
- производни на топчетата малки обемни елементи;

- едноцветен шнур;
- многоцветен шнур.Напомням ви да си носите поне две памучни хавлиени кърпи и някакво пликче, за да отнесете у дома творенията си.

Ден: 2 ноември 2014, неделя
 Време на провеждане: от 11 до 16  часа.
Времетраене: 5 часа.
Цена: 50 лв.
Материалите са включени в цената.

 Място на провеждане: София, кв. Суходол

За записване и потвърждаване:
Светлана Костова –  0887 99 31 66, 0878 99 38 66


Моля, потвърждавайте предварително присъствието си или при невъзможност да дойдете, се обаждайте по телефона!

Курсът по филц се провежда в събота и/ или неделя, като всеки път темата е различна и се изучават разнообразни техники и тяхното приложение.

При наличие на желаещи и след предварително уточняване на деня и часа провеждам и индивидуални занимания в дните на работната седмица или през почивните дни. 

Примерната програма на основния курс по филц (курсът за начинаещи) е показана в тази страница на блога ми: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_5.html , програмата на курса за напреднали тук: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_18.html .


Редът на заниманията може да търпи известна промяна в зависимост от нивото и желанието на участниците, но трябва да се спазва определена последователност в зависимост от сложността на усвояваните умения.Информация за заниманията на курсовете по филц (фелт, плъст, нетъкан текстил от вълна), които провеждам за начинаещи и напреднали, може да намерите на страниците на блога ми и редовните публикации в профилите ми в фейсбук, туитър и Гугъл+, където може да откриете и моите цветни фантазии, сътворени от вълна:


Може да станете член на блога ми http://svetlanaarts.blogspot.com/ и да получавате редовни известия за всяка публикация.
Светлана Костова - ЛАнААрт

понеделник, 20 октомври 2014 г.

ДВЕ ТЕХНИКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕКЗОТИЧНИ ФИЛЦОВИ ЦВЕТЯ ТИП МОРСКА ЗВЕЗДА, АНЕМОНА, КОРАЛ ИЛИ ХРИЗАНТЕМА. ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА.
Създаването на цветя от вълна чрез плъстене е богат творчески процес, който освен фантазия, изисква и множество технически умения, без които в света на материята е трудно да изразите замисъла си или да претворите многообразието на природата.

Крайният резултат сам по себе си красноречиво разкрива степента на владеене на материала, който никак не е лесен за работа и е нужен голям практически опит за "сприятеляване" с вълната.

Съчетаването на творческа съзидателност, мисъл и майсторство винаги води до създаването на красиво произведение, с душа! Тази вложена енергия му дава дълъг живот и го превръща в харесвано и желано!
В това занимание на курса по филц ще ви науча на две интересни техники за правене на цветя от вълна. Тях също съм открила и разработила сама. Радвам се, да ги споделя!  

Този тип цветни фантазии могат да имат много екзотичен вид на цвете от далечни тропически земи и морета. Могат да приличат на морска звезда, анемона или корал. 

А може да наподобите и хризантема - едно цвете обожествявано на Изток!

Ден: 25 октомври 2014 г., събота
Място на провеждане: София, кв. Суходол
Времетраене: от 11 до 15 часа, 5 часа.
Цена: 50 лв.
Място на провеждане: София, кв. Суходол

За записване и потвърждаване:
Светлана Костова –  0887 99 31 66, 0878 99 38 66Моля, потвърждавайте предварително присъствието си или при невъзможност да дойдете, се обаждайте по телефона!


Участниците трябва да си носят две памучни хавлиени кърпи и някакво пликче, за да отнесат творенията си у дома.

Всеки от вас ще си тръгне с две цветя, но времето не е достатъчно за окончателното им завършване и те се довършват в къщи.

Курсът по филц се провежда в събота и/ или неделя, като всеки път темата е различна и се изучават разнообразни техники и тяхното приложение.

При наличие на желаещи и след предварително уточняване на деня и часа провеждам и индивидуални занимания в дните на работната седмица или през почивните дни. 

Примерната програма на основния курс по филц (курсът за начинаещи) е показана в тази страница на блога ми: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_5.html , програмата на курса за напреднали тук: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_18.html .

Редът на заниманията може да търпи известна промяна в зависимост от нивото и желанието на участниците, но трябва да се спазва определена последователност в зависимост от сложността на усвояваните умения.Информация за заниманията на курсовете по филц (фелт, плъст, нетъкан текстил от вълна), които провеждам за начинаещи и напреднали, може да намерите на страниците на блога ми и редовните публикации в профилите ми в фейсбук, туитър и Гугъл+, където може да откриете и моите цветни фантазии, сътворени от вълна:


Може да станете член на блога ми http://svetlanaarts.blogspot.com/ и да получавате редовни известия за всяка публикация.Светлана Костова - ЛАнААрт
http://svetlanaarts.blogspot.com/

четвъртък, 16 октомври 2014 г.

КУРС ПО ФИЛЦ (ПЛЪСТЕНЕ НА ВЪЛНА, ФЕЛТИНГ). Основата. За вълната. Мокра техника - основни познания.

ПЛЪСТЕНЕ на вълна.

Първо занимание.

Мокра техника - основни познания.


Първото занимание от курса по филц е насочено не само към онези, които не са се докосвали до това интересно и оригинално изкуство и занаят. Предназначено е и за всички, които опитват да се учат сами на плъстене чрез интернет. 

Този основен урок отговаря на много ваши въпроси, дава липсващата информация за вълната, нейните свойства, категоризация, форми на предлагане и източници на закупуване, начини на редене и плъстене на различните видове вълна. Какво ви подвежда и какво ви помага от циркулиращата информация и видео материли в мрежата. 

В крайна сметка научавате, кое изделие от вълна всъщност може да наричате филц или както е българското му наимнование - плъст. Защото освен красиво, то трябва да е и добре заплъстено, и качествено!

ПЛЪСТТА ИЛИ ФИЛЦЪТ, както е българският термин и популярното у нас немско наименование, е най-бурно развиващото се днес текстилно изкуство, идващо от древността.

Повече за него може да прочетете в статията ми Що е то ПЛЪСТ, ФИЛЦ или ФЕЛТ? http://svetlanaarts.blogspot.com/2013/10/blog-post.htmlЗная, че много от вас по една или друга причина предпочитат да добиват сами различни умения и знания от интернет, и в това няма нищо лошо. 

Само че самостоятелното учене изисква много време, самодисциплина и самоконтрол. 

От друга страна, източниците в интернет са многобройни, противоречиви и несистематични. често са и неособено коректни. 

От морето информация и видеоклипове може да извлечете полза само, ако имате някаква практическа основа, която да ви послужи, за да отсеете ненужното, дори грешното. Не се заблуждавайте, че всичко, което някой е качил безплатно в интернет, е полезно, правилно или ценно. 
Истината е, че почти няма добри и пълни видео уроци, които да ви преведат за ръка именно през тези първи стъпки. 

Наличните безплатни материали, които трябва да показват основната техника, често пропускат да обяснят много важни неща, като например най-простичкото - че трябва да изперете накрая плъстеното си творение, кога е готова плъстта, как трябва да работите на различните етапи, задължително ли е да валяте и много други. 

От грешно наученото ще се отървете много трудно. 

Нищо не може да замени практическите умения и съвети, предадени от човек на човек, както и информацията за материала, навлизането в основната техника, възможните грешки - всичко това поднесено стегнато и организирано, стъпка по стъпка. Това е първият урок, основата, А и Б, които не бива да пропускате, за да са стабилни знанията и уменията ви и да си спестите много време и разочарования!

Надявам се, знаете също, че първите стъпки във всяко изкуство и занаят са свързани с овладяването на изразното средство. Трябва да му знаеш възможностите, за да можеш да се изразиш чрез него. Ако рисуваш, се учиш да рисуваш с различни бои, да използваш помощни материали, усвояваш много техники и когато напреднеш, тогава можеш да избираш, как най-добре да се изразиш чрез изкуството.

Усвояването на вълната като изразно средство и материал за творчество е по-различно, но изисква не по-малко време, желание и най-вече отдаденост, която може да наречем и любов!
Това занимание е първото докосване до старинния занаят, защото техниките на плъстене на вълна са много и различни, а и непрекъснато се обогатяват. То включва теоритична и практическа части, които поставят здрава основа за усвояване на необходимите умения за работа с вълна.
А за десерт ще си направите нежно цвете със собствените си ръце! Това е истински вълнуващо! Аз и до днес изпитвам този възторг! А съм го виждала толкова пъти и у вас! Изявата на Твореца у всеки от нас!


1. Вълната - вълшебният материал! Структура и особености на вълненото влакно.

2. Плъстта - древна и модерна!

3. Основни начини на обработка и предлагане на непредена вълна.

4. Източници за закупуване на суровината и приспособленията за плъстене.


5. За усвояването на техниката „плъстене“ или "мокър филц" от два различни типа вълна се изработват последователно 2 малки парчета плат, т.нар. „нетъкан текстил“. Този плат може да бъде използван като заготовка за изработка на други изделия за в бъдеще.

6. Изработка на цвете, приличащо на петуния.Ден: 26 октомври 2014, неделя
 Време на провеждане: от 11 до 16  часа.
Времетраене: 5 часа.
Цена: 50 лв.
Материалите са включени в цената.


 Място на провеждане: София, кв. Суходол
За записване и потвърждаване:
Светлана Костова –  0887 99 31 66, 0878 99 38 66


Моля, потвърждавайте предварително присъствието си или при невъзможност да дойдете, се обаждайте по телефона!


Участниците трябва да си носят две памучни хавлиени кърпи и някакво пликче, за да отнесат творенията си у дома.Курсът по филц се провежда в събота и/ или неделя, като всеки път темата е различна и се изучават разнообразни техники и тяхното приложение.

При наличие на желаещи и след предварително уточняване на деня и часа провеждам и индивидуални занимания в дните на работната седмица или през почивните дни. 

Примерната програма на основния курс по филц (курсът за начинаещи) е показана в тази страница на блога ми: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_5.html , програмата на курса за напреднали тук: http://svetlanaarts.blogspot.com/p/blog-page_18.html .


Редът на заниманията може да търпи известна промяна в зависимост от нивото и желанието на участниците, но трябва да се спазва определена последователност в зависимост от сложността на усвояваните умения.
Информация за заниманията на курсовете по филц (фелт, плъст, нетъкан текстил от вълна), които провеждам за начинаещи и напреднали, може да намерите на страниците на блога ми и редовните публикации в профилите ми в фейсбук, туитър и Гугъл+, където може да откриете и моите цветни фантазии, сътворени от вълна:


Може да станете член на блога ми http://svetlanaarts.blogspot.com/ и да получавате редовни известия за всяка публикация.
Светлана Костова - ЛАнААрт

Translate

Последователи