Търсене в този блог

събота, 12 януари 2013 г.

ЗИМНО СЛЪНЦЕ - плъстен шал * WINTER SUN - felted scarf

Зимата е сезон на контрастите.
Нощи, които блестят като ден и дни, които се сливат с нощта...

Мрак и светлина, които сменят местата си...

Ярки дни с несравним блясък и безкрайни нощи със студени отблясъци...


Светлина, която не топли и мрак, който крие в себе си топлина!Зимно слънце!

Живот под повърхността...

А над нея - замръзнала вода, която променя реалността.
Пречистена от студа, тя умножава светлината. Кристал по кристал светът заблестява в безброй малки слънца.


https://www.etsy.com/listing/119104690/winter-sun-merino-wool-cobweb-felted


Въплътена светлина! Като мечти, родени в сърцата човешки! Като очаквана и предвкусвана радост!


https://www.etsy.com/listing/119104690/winter-sun-merino-wool-cobweb-felted

Тайнство, което очаква своето раждане...

Докато водата, поела светлината се спусне в земята и раздвижи нейните сокове, а светлината докосне земята и събуди семената на новото раждане.


Заради вечното Възраждане!

Светлана Костова
ЛАнААрт


In Engish:

Winter is a season of contrasts.

Nights that shine like day and days that blend into the night ...

Darkness and light, which change places ...


Bright day with incomparable brilliance and endless nights cold glare ...

Light that is not hot. And the darkness that fraught the heat!


Winter sun!

Life beneath the surface ...

And above it - frozen water, which changes reality.


https://www.etsy.com/listing/119104690/winter-sun-merino-wool-cobweb-felted
 

Purified from the cold, it multiplies light. Crystal after crystal world shines in countless tiny suns. Embodied light! As dreams born in human hearts! As expected and foretaste joy!

Sacrament waiting to be born ...

While the water holding the light to descend to the ground and moved its juices and light touches the earth and awaken the seeds of new birth.

Because eternal Revival!

Svetlana Kostova
LAnAArt

https://www.etsy.com/listing/119104690/winter-sun-merino-wool-cobweb-felted
WINTER SUN - merino wool cobweb felted scarf in natural white and orange-yellow-brown fibers by Svetlana Kostova - LAnAArt

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

Последователи