Търсене в този блог

сряда, 14 септември 2016 г.

Large felted pumpkins as seasonal home decoration * Големи плъстени тикви като сезонна декорация на дома

FELT PUMPKIN large decorative pillow home decor,
http://www.etsy.com/listing/464399316/felt-pumpkin-large-decorative-pillow

My suggestion for seasonal decoration in the fall, which creates warmth and comfort in your home, are pumpkins made of felted wool that look like real. This feeling arises from the nature of the wool as a natural material, furthermore dyed only with plants extracts. It is these colors that abound in the nature, especially in the autumn, shine from my "pumpkins"! 

They are made by a long, complex and laborious felting process performed manually.

******
Моето предложение за сезонна декорация през есента, която създава топлина и уют във вашия дом са тикви от плъстена вълна, които изглеждат като истински. Това усещане се поражда от характера и излъчването на вълната като естествен материал, при това обагрена с извлеци от растения. Именно тези цветове, които изобилстват в природата, особено през есента, греят и от моите "тикви"!

Те са направени чрез дълъг, сложен и трудоемък процес на плъстене, извършван ръчно.

Felted pumpkins seamless decorative pillows of wool
http://www.etsy.com/listing/470654405/orange-felt-pumpkin-decorative-pillow,
http://www.etsy.com/listing/457166502/yellow-felt-muscat-pumpkin-decorative,
http://www.etsy.com/transaction/1178644325
Felt pumkins are designed for home decoration. 

Actually they are art objects, but also original cushions, which may be used for lying or sitting on. 
In the large open spaces of the houses or offices these decorative pillows create comfort, warmth and genuine harmony inherent from everything in nature. 
They could be great for kids play with them! 

******
Филцовите тикви са предназначени за декорация на дома.

Всъщност те са предмети на изкуството, но и оригинални възглавници, които могат да бъдат използвани за лежане и седене върху тях.
В големите открити пространства на къщите или офисите тези декоративни обекти създават уют, топлина и истинска хармония, присъща от всичко в природата.
Те могат да бъдат чудесни за игрите на децата!

Felted pumpkins seamless decorative pillows of wool
http://www.etsy.com/listing/470654405/orange-felt-pumpkin-decorative-pillow,
http://www.etsy.com/listing/457166502/yellow-felt-muscat-pumpkin-decorative,
http://www.etsy.com/transaction/1178644325

I created these decorative pillows of wool through felting. 
This type of decorative pillows are made entirely by hand. They can not be repeated either as a form or as size, or as appearance, so are always unique!

******
Тези декоративни възглавници са създадени от вълна чрез плъстене.  
Те се правят на ръка и не могат да бъдат повторени нито като форма, нито като размер, нито като външен вид, затова винаги са уникални!

FELT PUMPKIN large decorative pillow home decor,
http://www.etsy.com/listing/464399316/felt-pumpkin-large-decorative-pillow

They are durable and resistant, because are made as a whole solid object. They will serve you for years! You can enjoy them, cuddling, lie or even sit on them without damaging, because they are seamless.
******
Те са здрави и устойчиви, защото са направени като едно цяло. Ще ви служат години наред! Можете да им се радвате, да ги гушкате, да лежите или дори да седите върху тях, без това да ги повреди, защото са безшевни


They are art objects - soft sculptures and decoration for home, but like any home textiles occasionally need to be cleaned. The wool and wool felt are exclusive materials, much less than other textile materials need washing, because they hard go dirty physically, almost do not assume odors and are resistant to abrasion and using.
******
Те са арт обекти и декорация за дома, но като всеки домашен текстил от време на време трябва да бъдат почиствани. Вълната и създаденият от нея филц са изключителен материал, който много по-рядко от другите текстилни материали се нуждае от пране, защото се измърсява трудно физически, почти не поема миризми и е устойчив на триене и изхабяване.  


FELTED PUMPKIN large decorative cushion for home decoration
http://www.etsy.com/listing/464399316/felt-pumpkin-large-decorative-pillow
Except of handwash, which is recommended, the larger of felt seamless pillows can be given to the cleaners and unlike most of felt products can even be washed in the washing machine - if they can get into the drum and do not exceed the recommended for the program weight. This, of course, should be done on the program for washing wool at maximum 30 degrees Celsius without centrifugation and detergent for washing woolens.

******
Освен чрез пране на ръка, което е препоръчително, по-големите плъстени безшевни възглавници могат да се дават на химическо чистене и за разлика от повечето плъстени изделия дори могат да се перат в пералня машина - стига да могат да влязат в барабана и да не превишават препоръчаното за програмата тегло.  Това, разбира се, трябва да се прави на щадяща програма за вълна на 30 градуса по Целзий без центрофуга и с препарат за пране на вълнени тъкани.

You can find some of the artistic felt cushions that I created in my e-shop LAnAArt http://www.etsy.com/shop/LanAArt or order such that resemble stones, hearts, planets, fruit or whatever you want ! Some more ideas can be found here:
http://svetlanaarts.blogspot.bg/2016/06/felt-hearts-seamless-decorative-pillows.html,
http://svetlanaarts.blogspot.bg/2016/09/felt-rocks-seamless-decorative-pillows.html
or here: http://felt-filz-culture.blogspot.bg/2015/08/felt-rock-pillows.html

******

FELTED PUMPKIN large decorative cushion for home decoration
http://www.etsy.com/listing/464399316/felt-pumpkin-large-decorative-pillow

Може да намерите някои от декоративните арт възглавници, които съм създала в моя е-магазин LAnAArt http://www.etsy.com/shop/LanAArt или да си поръчате такива, които приличат на камъни, сърца, планети, плодове или каквото се сетите! Някои идеи може да видите тук:
http://svetlanaarts.blogspot.bg/2016/06/felt-hearts-seamless-decorative-pillows.html,
http://svetlanaarts.blogspot.bg/2016/09/felt-rocks-seamless-decorative-pillows.html
или тук: http://felt-filz-culture.blogspot.bg/2015/08/felt-rock-pillows.html

Хората, които живеят в България, може да ги видят на живо в ателието ми и да ги закупят с голяма отстъпка на място, заплащайки в брой, на ПОС-терминал или предварително по банков път.Svetlana Kostova
LAnAArt

Translate

Google+ Badge

Google+ Followers

Последователи