Търсене в този блог

сряда, 29 февруари 2012 г.

МОЯТА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА „ЗЕМЯ НА МЕЧТИ“ /// MY SOLO EXHIBITION "LAND OF DREAMS"

Или какво искам да усетят и да си спомнят посетителите на моята трета самостоятелна изложба художествен текстил, която може да се види от 20 февруари до 20 март 2012 г. в една от залите на Исторически музей Ботевград


Обичате ли да мечтаете?


Нямате време за това?! А може би сте забравили, как се прави?Искате ли, да си върнете усещането за блаженство и безметежност, присъщо на този процес?Тогава, нека заедно да направим едно пътешествие назад във времето, когато бяхме деца.Спомняте ли си онова сладко полусънено състояние, когато лежейки в леглото се пробуждате.Сънят още не ви е напуснал напълно, тялото е блажено отпуснато...Там, в стаята ви, има един прозорец.В него има късче небе, защото такива са прозорците - в тях винаги трябва да има късче небе! И така, прозорецът гледа небето с вашите очи.
Вие примижавате, защото светлината, ярка и прекрасна, нахлува през тях.
И тогава се случват чудеса.
Малки цветни кръгове танцуват върху миглите ви, сливат се и се разделят, порастват или се смаляват...Феерия от цвят и светлина!


Любувате ѝ се...Времето спира.Съществува само играта на Светлината...После отваряте очите си по-широко и тогава забелязвате облачетата, които плуват в синевата на небето.Можете да разпознаете в тях нечие лице или да видите сладка животинка.
Формите се сменят толкова бързо, а вие изпитвате едно сладко блаженство.
Светът е толкова прекрасен!Виждате дървото до прозореца и се усмихвате. Чувате птичките, които весело чуруликат...Спомнихте ли си?!Да!!! Ето, виждате ли!
А това тук са моите спомени, моите мечти!

А знаете ли, че мечтите стават реалност - онези истинските, чистите, излезли от блаженството сърцето! Всяко дете го знае!
Пребивавайте повече в това състояние и тогава животът ви наистина ще се превърне в една красива сбъдната мечта!

С любов към всички вас!

СветЛанА


In English:

Or what I feel and  want to remember to visitors of my third solo exhibition art textiles that can be seen from 20 February to 20 March 2012 in one of the halls of the Historical Museum BotevgradDo you dream?No time for that?Or maybe you forgot how to do?Want to get your feeling of bliss and serenity inherent in this process?Then, let us make a trip back in time when we were kids.Remember that sweet sleep state, lying in bed when you awaken. The dream has not left you completely, your body is blissfully relaxed. There, in your room has a window. There is a piece of heaven, because they are windows, they should always have a piece of heaven!So the window watching the sky with your eyes. You squinting because the light, bright and beautiful, pours through them. And then miracles happen. Small colored circles dancing on your lashes, merge and divide, grow or shrink ... Pageant of color and light!Admire her.Time stops ...There is only the game of Light ...Then open your eyes wider, and then notice clouds that swim in the blue sky. You can recognize them in someone's face or see cute animals. The forms change so fast and you feel a sweet bliss. The world is so beautiful!You see the tree to the window and smile. You hear the birds chirping merrily that ...Do you remember?Yes!!! Do you see!
And these are my own memories, my dreams!Did you know that dreams come true - those real, pure, bliss out of your heart! Every child knows it!Staying longer in this state and then your life will really become a beautiful dream!Love you all!SvetLanA

Translate

Google+ Badge

Google+ Followers

Последователи