Търсене в този блог

понеделник, 17 септември 2012 г.

Felted scarf BLACK&WHITE /// Филцов шал ЧЕРНО И БЯЛО

Създадох този неголям шал в графичния стил на черното и бялото.
Черните контури на рисунъка върху белия фон наподобяват калиграфия с туш върху лист хартия или коприна. Но тук изобразителното средство е вълната - тя е и тушът, и четката, и белият лист!
Преди всичко е идеята и тя се въплъщава с нежните, пухкави и непокорни влакна на това мерино - една изключително нежна и фина като памук вълна, а също и толкова въздушна и трудно поддаваща се на точен "рисунък"!
След като часове наред късовете непредена вълна се подреждат и дооправят след всеки повей на въздуха, дори от собственото Ви дихание, следва омокрянето със сапунена вода и започва същинското сплъстяване чрез триене, търкаляне, валяне и прочие активности, изискващи много движение и физическо усилие.

Този етап от процеса никак не прилича на изкуство, но всъщност е такова, като част от цялостното претворяване и създаване на творбата. Но при него на практика проличава най-вече майсторството на твореца, неговото умение да борави с материала, с изразните средства на това изкуство.
А това в крайна сметка стои в основата на това, дали някой ще определи труда Ви като занаят или изкуство...Всъщност за мен в тези разделения има нещо изкуствено.
Единствено важно е, каква енергия е вложил създателят в своето творение, защото именно тази любов усеща негово величество зрителят, ценителят, купувачът!
А занаятчийските умения са задължителна част от изявата на който и да е творец!

Искрено Ваша,
Светлана Костова
ЛАнААрт

P.S. Повече информация за този шал може да намерите в електронния ми магазин:
http://www.etsy.com/listing/91252772/black-white-artistic-felted-scarf-and


In English:

 

I created this graphic style scarf in black and white.Black contours on a white background pattern resembling calligraphy ink on paper or silk. But here is the representational tool is the wool - it is the ink, and brush, and the white list!First and foremost is the idea, and it embodies a soft, fluffy and unruly, the merino fiber. This is an extremely delicate and fine like cotton wool, as well as fluffy and difficult defying an accurate "pattern"!After hours of scoured wool pieces are arranged and correct after each breath of air, even your own breathing is wetting with soapy water and begin the actual felting by rubbing, rolling, milling and so activities that require a lot of movement and physical exertion.


This stage of the process did not like the art, but it is such, as part of the overall transformation and creation of the work. In fact, it shows mostly the skill of the artist, his ability to handle the material by means of expression of this art. And this fact is the basis of whether someone will determine your work as a craft or art ...
 

Actually, for me this is something artificial divisions.

It is only what the creator energy is invested in its creation, because ultimately it is this love for His Majesty the viewer feels, the connoisseur, the buyer!

A craft skills are an integral part of the display of any artist!


Sincerely,

Svetlana Kostova

LAnAArt


P.S. Some more information about this scarf you can find here in my e-shop in Etsy or you can buy it there: http://www.etsy.com/listing/91252772/black-white-artistic-felted-scarf-and

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

Последователи