Търсене в този блог

петък, 24 юни 2016 г.

Felt clouds - decorative seamless rock pillows * Плъстени облаци - декоративни безшевни възглавнициSince childhood I like to contemplate the clouds and watch their variable shapes that blend into one another and paint the sky with hearts, galloping horses, birds, hippos, dragons and flying fish. I always wondered where they come from and where will the wind blow them. 

And often, as in fairy talesI dream I can lie down in a fluffy cloud and fly somewhere, looking down the play of lights and shadows, changing colors of the beautiful earthy carpet.

******

От дете обичам да съзерцавам облаците и да наблюдавам променливите им форми, които преливат една в друга и рисуват по небето сърца, препускащи кончета, птици, хипопотами, дракони или летящи риби. Винаги съм се питала откъде ли идват и накъде ще ги отвее вятърът. А честичко, като в приказките, си мечтая да мога да полегна в пухкав облак и да полетя с него нанякъде, гледайки надолу играта на светлините и сенките, променящи цветовете на красивия земен килим.Inspired by these dreams, I created decorative pillows of wool through felting. http://felt-filz-culture.blogspot.bg/2015/03/when-water-dreams-clouds-are-born-felt.html
This type of decorative pillows are made entirely by hand. They can not be repeated either as a form or as size, or as appearance, so are always unique!

******
Вдъхновена от тези мечти, създадох декоративни възглавници от вълна чрез плъстенеhttp://felt-filz-culture.blogspot.bg/2015/03/blog-post_19.html 
Този тип декоративни възглавници се правят на ръка. Те не могат да бъдат повторени нито като форма, нито като размер, нито като външен вид, затова винаги са уникални!Long white cloud - felt rock pillow - 

They are durable and resistant, because are made as a whole solid object. They will serve you for years! You can enjoy them, cuddling, lie or even sit on them without damaging, because they are seamless.
******
Те са здрави и устойчиви, защото са направени като едно цяло. Ще ви служат години наред! Можете да им се радвате, да ги гушкате, да лежите или дори да седите върху тях, без това да ги повреди, защото са безшевниWhite clouds - soft sculptures and decorative pillows for bed, sofa or floor 
http://www.etsy.com/listing/169468115/decorative-pillow-white-cloud-seamless,

They are art objects - soft sculptures and decoration for home, but like any home textiles occasionally need to be cleaned. The wool and wool felt are exclusive materials, much less than other textile materials need washing, because they hard go dirty physically, almost do not assume odors and are resistant to abrasion and using.
******
Те са арт обекти и декорация за дома, но като всеки домашен текстил от време на време трябва да бъдат почиствани. Вълната и създаденият от нея филц са изключителен материал, който много по-рядко от другите текстилни материали се нуждае от пране, защото се измърсява трудно физически, почти не поема миризми и е устойчив на триене и изхабяване.  

For plays and dreams!

Except by hand wash that is prefferable, the larger of felt seamless pillows can be given to the cleaners and unlike most of felt products can even be washed in the washing machine - if they can get into the drum and do not exceed the recommended for the program weight. This, of course, should be done on the program for washing wool at maximum 30 degrees Celsius without centrifugation and detergent for washing woolens.
******
Освен чрез пране на ръка, което е препоръчително, по-големите плъстени безшевни възглавници могат да се дават на химическо чистене и за разлика от повечето плъстени изделия дори могат да се перат в пералня машина - стига да могат да влязат в барабана и да не превишават препоръчаното за програмата тегло.  Това, разбира се, трябва да се прави на щадяща програма за вълна на 30 градуса по Целзий без центрофуга и с препарат за пране на вълнени тъкани.

Large felt wool pillow - seamless puff- beanbag 
BLACK SHEEP or dark cloud 


You can find some of the clouds cushions that I created in my e-shop LAnAArt http://www.etsy.com/shop/LanAArt or order such that resemble stones, hearts, planets, fruit or whatever you want ! Some ideas can be found here: http://felt-filz-culture.blogspot.bg/2015/08/felt-rock-pillows.html
******

Felt clouds as artistic objects or home textiles -
pillows for the floor or bed in the living room or bedroom.
They are well-crafted, solid, firm and very strong. They can be washed in the washing machine.
You'll find them in my Internet store LanAArt: 


Може да намерите някои от облаците-възглавници, които съм създала в моя е-магазин LAnAArt http://www.etsy.com/shop/LanAArt или да си поръчате такива, които приличат на камъни, сърца, планети, плодове или каквото се сетите! Някои идеи може да видите тук: http://felt-filz-culture.blogspot.bg/2015/08/felt-rock-pillows.html

Хората, които живеят в България, може да ги видят на живо в ателието ми и да ги закупят с голяма отстъпка на място, заплащайки в брой, на ПОС-терминал или предварително по банков път.Felt clouds are created to be loved! :-)
Svetlana Kostova
LAnAArt

Translate

Google+ Badge

Google+ Followers

Последователи