Търсене в този блог

понеделник, 13 юни 2016 г.

Pink Felt hearts - seamless decorative pillows for home * Розови плъстени сърца - декоративни безшевни възглавници
Handmade large felt heart pillows and puffs

Some time ago I created and gave to my a teenage niece pink felt heart - a large decorative pillow. I made it with a lot of love and desire, but I was not sure whether she liked it :). You can never be sure with a teenager! After a while I realized that she cuddle her pillow at night and it is always around her or in her bed. This touched me deeply and delight, but mostly encouraged me to make new hearts that could brightened someone else.
******
Преди време направих и подарих на моята племенница в тинейджърска възраст едно розово сърце - декоративна възглавница. Направих я с много любов и желание, но не бях сигурна, дали ще я хареса :). Никога не може да бъдеш сигурен с един тинейджър! След време разбрах, че тя си я гушка нощем и възглавницата е винаги някъде около нея или в леглото й. Това дълбоко ме развълнува и зарадва, но най-вече ме окуражи да направя нови сърца, които да ощастливят някого другиго.Inspired by all this, I created decorative pillows of wool through felting. The wool I dyed by myself with pink food color, which is durable and safety.
This type of decorative pillows are made entirely by hand. They can not be repeated either as a form or as size, or as appearance, so are always unique!

******
Вдъхновена от всичко това, създадох декоративни възглавници от вълна чрез плъстене. Вълната е обагрена от самата мен с боя за хранителни цели, която е безопасна, а цветът е устойчив.
Този тип декоративни възглавници се правят на ръка. Те не могат да бъдат повторени нито като форма, нито като размер, нито като външен вид, затова винаги са уникални!


They are durable and resistant, because are made as a whole solid object. 
They will serve you for years! You can enjoy them, cuddling, lie 
or even sit on them without damaging, because they are seamless.

******
Те са здрави и устойчиви, защото са направени като едно цяло. Ще ви служат години наред! Можете да им се радвате, да ги гушкате, да лежите или дори да седите върху тях, без това да ги повреди, защото са безшевниThey are art objects - soft sculptures and decoration for home, but like any home textiles occasionally need to be cleaned. The wool and wool felt are exclusive materials, much less than other textile materials need washing, because they hard go dirty physically, almost do not assume odors and are resistant to abrasion and using.
******
Те са арт обекти и декорация за дома, но като всеки домашен текстил от време на време трябва да бъдат почиствани. Вълната и създаденият от нея филц са изключителен материал, който много по-рядко от другите текстилни материали се нуждае от пране, защото се измърсява трудно физически, почти не поема миризми и е устойчив на триене и изхабяване.  


For Plays and Dreams! * За игри и мечти!


Except by hand wash that is prefferable, the larger of felt seamless pillows can be given to the cleaners and unlike most of felt products can even be washed in the washing machine. This, of course, should be done on the program for washing wool at maximum 30 degrees Celsius without centrifugation and detergent for washing woolens.
******
Освен чрез пране на ръка, което е за препоръчвае, по-големите плъстени безшевни възглавници могат да се дават на химическо чистене и за разлика от повечето плъстени изделия дори могат да се перат в пералня машина.  Това, разбира се, трябва да се прави на щадяща програма за вълна на 30 градуса по Целзий без центрофуга и с препарат за пране на вълнени тъкани.

Felt cushions as artistic objects or home textiles -
puffs, beanbags, pillows for the floor or bed in the living room or bedroom.
They are well-crafted, solid, firm and very strong. Can be washed even in the washing machine.
You'll find them in my Internet store LanAArt: 
http://www.etsy.com/shop/LanAArt?section_id=10686688&ref=shopsection_leftnav_6

You can find some of the felt art cushions that I created in my e-shop LAnAArt http://www.etsy.com/shop/LanAArt or order such that resemble stones, clouds, planets, fruit or whatever you want! Some ideas can be found here: http://felt-filz-culture.blogspot.bg/2015/08/felt-rock-pillows.html
******

Може да намерите някои от артистичните плъстени възглавници, които съм създала в моя е-магазин LAnAArt http://www.etsy.com/shop/LanAArt или да си поръчате такива, които приличат на камъни, облаци, планети, плодове или каквото се сетите! Някои идеи може да видите тук: http://felt-filz-culture.blogspot.bg/2015/08/felt-rock-pillows.html

Хората, които живеят в България, може да ги видят на живо в ателието ми и да ги закупят с голяма отстъпка на място, заплащайки в брой, на ПОС-терминал или предварително по банков път.


Pink hearts are happy hearts!

Created to be loved! :-)
Svetlana Kostova
LAnAArt

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

Последователи