Търсене в този блог

вторник, 14 декември 2010 г.

Дом, мил дом... / HOME, SWEET HOME...


Домът ни е част от нашето свещено жизнено пространство, което изпълваме с присъствието си.
Пространство, което ние определяме и където изразяваме себе си.
Домът ни има решаващо влияние върху нашето здраве, настроение, жизнени нагласи и устои, защото тук прекарваме поне една трета от денонощието на нашето динамично ежедневие.

Затова е важно енергията, която излъчва домът ни, да е съзвучна с нашата, да ни подкрепя и подпомага, да ни зарежда с положителни вибрации.

Аз избирам топлината и уюта на естествените материи - вълната, памука, коприната, дървото, глината... Те носят и излъчват благородна сила и нежност, така присъщи на Природата, на Майката Земя!
В част от моите произведения дори използвам вълна само в естествени цветове!

Повечето от показаните тук мои творби са участвали в годишните изложби на секция „Текстил“ на СБХ за 2009 и 2010 г. в Галерията за съвременно изкуство на ул. „Шипка” 6.
Темата на изложбата за 2009 г. беше „Къщата“. А през 2010 г. беше част от франкофонската програма "КЕРВАН ОТ ДЕСЕТ ДУМИ" /CARAVANE DES DIX MOTS/, свързана с 2 думи като тема и вдъхновение за реализация: MOBILE - подвижност, движение и т.н. и VARIANTE - вариации, реплики.

Споделям с радост част от своя свят!

СветЛанА


HOME, SWEET HOME...

Our home is а part of our sacred living space filled with our presence.
Space, which we define and where we express ourselves.
Our home has a decisive influence on our health, mood, attitudes and life basis, because here we spend at least one third of the days of our dynamic life.
Therefore is important, the energy that radiates our home to be consonant with our own, to support and assist us, to charge us with positive vibrations.

I choose the warmth and comfort of natural materials - wool, cotton, silk, wood, clay ... They carry and transmit a noble force and tenderness, as inherent in Nature, of Mother Earth!
As part of my work I am even used wool in natural colors only!

Most of my works shown here have participated in annual exhibitions of the Department of Textiles of the Union of Bulgarian Artists in 2009 and 2010 in the Gallery of Contemporary Art on Shipka Street 6.
The theme of the exhibition for 2009 was "The House". And in 2010 was part of the Francophone program 'Caravan from ten words' /CARAVANE DES DIX MOTS / associated with two words as the theme and inspiration: MOBILE - mobility, movement, etc. and VARIANTE - variations, replicas.

Share with you with joy a part of my world!

SvetLanATranslate

Google+ Badge

Google+ Followers

Последователи