Търсене в този блог

понеделник, 5 март 2012 г.

Tворческа работилница - Враца - 24.2.2012 - Felt Art workshop, Vratsa

На 24.02.2012 във Враца, в конферентна зала на хотел „Чайка” от 14.30 до 17.00 ч. под мое ръководство се проведе творческа работилница „Художествен текстил” - техники за работа с вълна – филц (плъст, фелт, нетъкан текстил), организирана от СОЦИАЛНО ТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР КЪМ СНЦ „ОПОРА БГ” като част от проекта “НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ 4“.

Благодаря още веднъж на екипа на СОЦИАЛНО ТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР КЪМ СНЦ „ОПОРА БГ”, Враца и специално на неговата създателка и ръководителка г-жа Зоя Пехльова за доверието, което ми оказа за пореден път, за ентусиазма, волята, желанието и най-вече любовта, с която прави всичко! Моят уъркшоп беше само част от едно мащабно тридневно събитие на ателиета по ароматерапия, арттерапия - фантазии с хартия, барабанна терапия и НАЦИОНАЛНА ПРИЛОЖНО – ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ “НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ “.

С радост мога да се похваля и с участието си с два материала в много ценен и може би засега единствен по рода си НАРЪЧНИК С ПРИЛОЖНИ МАТЕРИАЛИ ПО СОЦИАЛНА ТЕРАПИЯ, издаден по проекта на СНЦ „ОПОРА БГ“. По-голямата част от материалите са от български специалисти, сред които е и гл.ас. д-р Стоян Везенков от ЮЗУ. Сборникът е под редакцията на г-жа Зоя Пехльова и гл.ас.д-р Екатерина Митова.
Моят скромен принос е: АТРТЕРАПИЯ. ТЕРАПЕВТИЧЕН ЕФЕКТ НА РАБОТАТА И ТВОРЕНЕТО С ВЪЛНА. Вторият ми материал е посветен на АРТТЕРАПИЯ С РЪЧНА АВТОРСКА ХАРТИЯ.

Работата с вълна оказва невероятен ефект не само върху хората с увреждания от различни групи в неравностойно положение и затруднена социална адаптация. Ефектът от подобни Арт-занимания е не само терапевтичен, той издига личността до едни нови светове, където изкуството става част от човешките взаимоотношения, става част от Любовта и Доброто у хората!

СветЛанА Костова - ЛАнААртOn 24.02.2012 in Vratsa in a conference hall of the "Tchaika" hotel from 14.30 to 17.00 under my leadership held workshop "Textile Art" - felt techniques for working with wool, organized by SOCIAL THERAPEUTIC CENTER AT NGO "SUPPORT BG" Vratsa as part of the "NEW OPPORTUNITIES FOR INCLUSION-4".

I thank again the team of SOCIAL THERAPEUTIC CENTER AT NGO "SUPPORT BG" and especially its founder and leader Ms Zoe Pehlyova for confidence that I was once again. Thank for her enthusiasm, will, desire and love, especially with which makes it all! My workshop was only part of a massive three-day event of workshops on aromatherapy, art therapy - a paper fantasy, drum therapy and NATIONAL PRACTICAL CONFERENCE "NEW OPPORTUNITIES FOR SOCIAL INCLUSION."

I am glad to tell you about my participation with two subjects in thе very valuable and perhaps now a unique for Bulgaria handbook - APPLIED MATERIALS ON SOCIAL THERAPY. Most of the materials are of Bulgarian specialists, among them Chief Dr. Stoyan Vezenkov from Southwest University of Blagoevgrad (SWU).
My modest contribution is "ATRTERAPIYA. Therapeutic effect of the work and creations with wool". My second material is devoted to the ART THERAPY. NANDMADE PAPER.

Working with wool has a great effect not only on people with disabilities from various disadvantaged groups and impeded social adaptation. The effect of such art activities is not only therapeutic, it takes one person to new worlds, where art becomes part of human relationships is part of love and good in people.

SvetLanA Kostova - LAnAArt

Translate

Google+ Badge

Google+ Followers

Последователи