Търсене в този блог

сряда, 1 май 2013 г.

AMETHYST AND SILK JEWELRY *** БИЖУТА ОТ АМЕТИСТ И КОПРИНА

Original jewelry by Svetlana Kostova - LAnAArt

Оригинални бижута от Светлана Костова - ЛАнААрт

 
A text in English and Bulgarian
Текст на английски и български
(българската версия ще намерите след английския текст)https//www.etsy.com/listing/130963295/violet-silk-and-amethyst-jewelry-set-of
I love natural materials!
They always have a harmony and natural beauty that make their combination a real joy for the senses.

I want to introduce some of my new jewelry sets of dark violet silk and mineral amethyst beads.
They are of my original idea and execution.
These artistic jewelry are suitable for various situations - for everyday, but also for the formal occasions.


AMETHYST - stone of peace and balance.
Available in various colors and shapes, amethyst is one of the most famous crystal nowadays due to the belief that strengthens the healing powers and typical human qualities.

Amethyst is one of the most spiritualised gems, encouraging divine love embodied in its essence, and selflessness and spiritual wisdom. Opens intuition and enhances soul gifts.
Amethyst is an extremely powerful and protective stone with a high vibration. Protects against psychic attacks convert energy in love.
http://www.etsy.com/listing/130963295/violet-silk-and-amethyst-jewelry-set-of
It is believed that this beautiful purple representative of the family of quartz prevent intoxication and is a symbol of those born in February.


 This stone favors the process of decision making, importing sense of community and spiritual insight, and implementing decisions and self-knowledge in practice. Amethyst enhances memory and improves motivation, which supports the ability to set realistic goals. Ideal stone for balancing the ups and downs in life, supporting emotional centering. It drives away the anger, the rage, fear and frustration. It relieves sadness and sorrow support to cope with heavy losses.

http://www.etsy.com/listing/125479508/amethyst-and-silk-jewelry-set-of-pendant
Amethyst  is a stone of "third eye" of wisdom and knowledge which develops intuition and mind.
Symbolizes prosperity, wealth and abundance on all levels.

Those who are engaged in business, amethyst helps to surround with patrons and keep them out of trouble and financial losses.

In the family relationship brings peace and harmony.

Creative people bring inspiration and new ideas.

http://www.etsy.com/listing/103087547/silk-amethyst-angels-jewelry-set-of
And is believed to be a powerful defender of the poor fate.

Medicinal properties: universal healer delicate and powerful energy - strengthens the immune system has a positive effect on headaches and migraines in mental fatigue in MS in sinusitis.

Worn as jewelry the amethyst has beneficial effects on the nervous system, creating a sense of security and peace of mind.

Zodiac: foundation stone for Aries and Pisces and suitable for all other signs.
 
A detailed description of my jewelry can be seen in LanAArt - my e-shop: http://www.etsy.com/shop/LanAArt from where they might be purchased.
 
 Svetlana Kostova - LAnAArt


http://www.etsy.com/listing/130963295/violet-silk-and-amethyst-jewelry-set-of
Обичам естествените материали!
В тях винаги има една хармоничност и неподправена красота, които правят съчетаването им в истинска радост за сетивата.
Искам да ви представя няколко от новите ми комплекти бижута от аметист и тъмно виолетова коприна.
Тези бижута са моя оригинална идея и изпълнение.
Подходящи са за различни поводи - за ежедневието, но и за официални случаи.


АМЕТИСТЪТ е камък на мира и равновесието.
http://www.etsy.com/listing/103087547/silk-amethyst-angels-jewelry-set-of
Наличен в разнообразни цветови нюанси и форми, аметистът е един от най-известните кристали в наши дни, поради вярването, че укрепва лечебните сили и характерните човешки качества.

Аметистът е един от най-одухотворените камъни, насърчаващ божествената любов, въплътена в същността му, и самоотвержеността и духовната мъдрост.
 
Отваря интуицията и усилва душевните дарби.
Аметистът е изключително силен и предпазващ камък с високи вибрации. Предпазва от душевни атаки, преобразувайки енергията в любов.

Вярва се, че този красив лилав представител на семейството на кварцовите камъни предпазва от опиянение и е символ на родените през месец февруари.

Този камък благоприятства процеса на взимане на решения, като внася чувство за общност и духовно самопознание, и за прилагането решенията и самопознанието на практика.

http://www.etsy.com/listing/125479508/amethyst-and-silk-jewelry-set-of-pendant
Аметистът подобрява паметта и усилва мотивацията, което подпомага способността да си поставяте реалистични цели. Идеален камък за балансиране между върховете и спадовете в живота, подкрепящ емоционалното центриране. Той прогонва гнева, яростта, страха и раздразнението. Облекчава тъгата и скръбта, подпомага да се справим с тежки загуби.

Аметистът е смятан за камъкът на "трето око" на мъдростта и познанието, който развива интуицията и ума.
 
Символизира просперитет, богатство и изобилие на всички нива.
На тези, които се занимават с бизнес, аметистът им помага да се обкръжат с покровители и ги пази от нещастия и финансови загуби.
В семейно отношение внася мир и хармония.
На творческите хора носи вдъхновение и нови идеи.
Смята се и за мощен защитник от лоша съдба.
 
http://www.etsy.com/listing/103087547/silk-amethyst-angels-jewelry-set-of
Лечебните свойства на аметиста: универсален лечител с деликатна и мощна енергия - укрепва имунната система; оказва положително въздействие при главоболие и мигрена, при умствена преумора, при склероза, при синузит.

Носен под формата на бижу, влияе благотворно върху нервната система, създава чувство за сигурност и душевен покой.
 
Зодиакални предпочитания: основен камък за Овен и Риби и подходящ за всички останали зодии.
 
 


Подробно описание на бижутата ми може да видите в LanAArt - моят е-магазин: http://www.etsy.com/shop/LanAArt 
Mоже да ги видите и закупите и лично от мен в моето ателие.

Светлана Костова - ЛАнААрт

Translate

Google+ Badge

Google+ Followers

Последователи