Търсене в този блог

четвъртък, 27 март 2014 г.

МАКЪТ - ВЕЧЕН И ЛЮБИМ! * Red Poppy - Eternal & Beloved! * Аленото цвете отвъд поверията и съвременните интерпретации * Favorite flower beyond beliefs and modern interpretations

http://www.etsy.com/listing/184172361/delicate-red-poppy-flower-brooch-pin-and

A text in Bulgarian following by text in English:

Езикът на цветята!
Колко пъти ни се е искало да го разбираме, да общуваме, да изразим себе си чрез него!
И колко пъти безпомощно сме прибягвали до вездесъщи съветници от типа на чичко Google, които услужливо избълват безкрайни списъци с възгледите на другите, за какво ни говорят цветята...

Да вземем например мака. Може да потънете в море от човешки тълкувания! Част от тези интернет писания ще ви объркат, притеснят, дори отблъснат!
А вие просто харесвате мака! Сигурна съм, щом четете този текст :)!

Обичате онзи дивия полски мак, който обсипва полетата на България всяка пролет с нежните си полюшващи се стъбълца и обагря синурите на нивите и крайпътните късчета земя в най-яркото и искрящо червено!

Деликатното цвете, което радва очите и сърцата, носи обещание за пролет и пищно лято, в което зеленото на житата ще стане златно!

И когато грижливите стопани прибират хляба от полето, там, сред класовете ще аленее по някое нежно цвете, което да припомни, че златното обещание за плодородие е изпълнено!


Какво е тогава за Вас макът?! Това, което ви казва интернет търсачката и вие дори не разбирате или онова, което чувствате и знаете, откакто се помните!?

Да! Аленият мак е символ на младост, на лекота, на красота! На полета на душата!

Макът е като разцъфващото и опияняващо очарование на девойката, която се превръща в истинска жена, в Майка!
Той е страст! Страстта на цъфтящата природа, която обещава плод! Изобилен плод!

Така нежното цвете става символ на плодородието и на плодовитостта, на женствеността.
http://www.etsy.com/listing/184172361/delicate-red-poppy-flower-brooch-pin-andЗатова богините в древността били обкичвани с макове, като техни любими цветя и техен израз!

Макът - нежността на Богинята във всичките й аспекти и имена!

Сънят и мечтата, обещанието и материализацията!


Цвете, за което няма сезон, така както и любовта ви няма сезони!Всъщност, опитвали ли сте се някой път, да попитате нещо някое цвете?!

Да му разкажете за себе си? Или просто да му кажете колко го харесвате!

И как искате заедно да се усмихнете на света и да заявите:

"Хей, аз съм тук! Това съм аз! Това сме ние!" 


http://www.etsy.com/listing/161175491/red-poppy-delicate-felted-flower-brooch
Следващия път, когато посегнете към някое цвете, било то сътворено от Майката Природа или от човешка ръка, създала някое украшение, не мислете, какво другите казват, пишат или смятат, че то изразява!

Просто дайте воля на своето желание и въображение за това, какво вие искате кажете на света и как вие искате да се изразите! Нека цветето говори вашия език! И колкото по-сигурни сте в избора си, толкова по-недвусмислено ще е посланието ви!


Светлана Костова - ЛАнААрт

http://www.etsy.com/listing/184172361/delicate-red-poppy-flower-brooch-pin-and


P.S. Повече за цветята, които създавам, може да научите от интернет магазина ми LanAArt: www.etsy.com/shop/LanAArt
Може да ги закупите оттам или лично от мен, от ателието ми с голяма отстъпка.

 The text in English:

Red Poppy - Eternal & Beloved! Favorite flower beyond beliefs and modern interpretations


http://www.etsy.com/listing/161175491/red-poppy-delicate-felted-flower-brooch
The language of flowers!
How many times we wanted to understand, to communicate, to express ourselves through it!
And how many times we were helpless and resorted to omnipresent advisers such as Uncle Google, which helpfully spew endless lists of the views of others telling us what the flowers say...


Take the example of the poppy. You can lose yourself in a sea of ​​human interpretations! Some of these Internet writings will confuse you, embarrass, even repulsed!

http://www.etsy.com/listing/161175491/red-poppy-delicate-felted-flower-brooch
But you just like poppy! I'm sure as you are reading this text :)!

You love that wild poppy lavished every spring fields with gentle swaying stalks and field boundaries and roadside pieces of land dyed in the most bright and sparkling red! The delicate flower that pleases the eyes and hearts, brings the promise of spring and rich summer when the green of the corn will be golden! And when farmers carefully fold the bread from the field, there will be delicate flowers among the wheatears that recall that golden promise of fertility is fulfilled!


Then what is for you the poppy?! That tells you the search engine or this you ever know, what you feel and know since you can remember!?

Yes! The scarlet poppy is a symbol of youth, of ease, of beauty! The flight of the soul!

The poppy is like blooming and exhilarating charm of maiden, which is becoming a real woman, a Mother!
It's a passion! The passion of the blooming nature that promises fruit! Abundant fruit!


Thus delicate flower has become a symbol of fertility and fecundity, of femininity.


Therefore goddesses in ancient times were crowned with poppies as their favorite flowers and their expression!
Poppy - the tenderness of the Goddess in all its aspects, and names!

Sleep and dreams, the promise and materialization!

Flower that has no season, so such as the love is without seasons!


http://www.etsy.com/listing/161175491/red-poppy-delicate-felted-flower-brooch
In fact, did you try sometime to ask something a flower!
Did you tell it something about yourself? Did you allow you at least tell him how you like it! And how you want to smile to the world and said, "Hey, I'm here! That's me! We are!"


The next time you reach for a flower, whether created by Mother Nature or man-made to any outfit, do not assume what others say, write or think it is!

Just let your imagination and your desire for what you want and tell the world how you want to express yourself! Let the flower speaks your language! The more confident you are in your choices, the more clearly will your message!


Svetlana Kostova - LAnAArt


P.S. More about flowers that create, you can learn from my online shop LanAArt, and where you can purchase themwww.etsy.com/shop/LanAArt


http://www.etsy.com/listing/184172361/delicate-red-poppy-flower-brooch-pin-and
Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

Последователи