Търсене в този блог

четвъртък, 13 февруари 2014 г.

FELTED FLOWERS FOR WINTER AND SPRING * ФИЛЦОВИ ЦВЕТЯ ЗА ЗИМАТА И ПРОЛЕТТА

The text in English and Bulgarian

These flowers are waiting for you! 
Now that winter has not gone and spring has not yet come, is the right time for them to shine on your clothes or your hair! And to bring a little color to gray-brown variety of the season! 

http://www.etsy.com/listing/173420952/elegant-pink-flower-felted-brooch-pin

Тези цветя ви очакват! Сега, когато зимата още не си е отишла, а пролетта още не е дошла, е най-подходящото време, те да грейнат върху дрехите или косите ви! И да внесат малко цвят в сиво-кафявата гама на сезона!

***
When we talk about felted flowers, we speak definitely and only for those of wool!

Fine or coarse wool - no matter! Important is the end result!
The real mastery is that from such a ground matter like wool to create something fine and beautiful that shines, radiates and attracts love and admiration!

It is not the same with the physical world, with our bodies?

And in fact there coarse matter when it is spiritualized from the skill of Creator who created it and filled with the spirit!

***

http://www.etsy.com/listing/153446863/pink-red-petunia-elegant-flower-brooch
Когато говорим за филцови цветя, говорим категорично и само за тези от вълна! 

Фина или груба вълна - няма значение! Важен е крайният резултат! 
Майсторството е в това, от една толкова земна материя като вълната да създадеш нещо фино и красиво, което грее, излъчва и привлича любов и възхищение! 

Не е ли същото с физическия свят, с телата ни?! 

И всъщност има ли груба материя, когато тя е одухотворена от майсторството на твореца, който я е създал и изпълнил с духа си?!  

***
I use many different ways to make felted wool flowers. Many of them I invented myself. 
In each technique ornament yields a very different character type
It can be done as a whole or in parts to be combined later.

***

http://www.etsy.com/listing/155732303/hot-pink-rose-cyclamen-pink-flower

Аз използвам множество различни начини, за да направя цветя от вълна чрез плъстене. Много от тях съм измислила сама.  
При всяка отделна техника украшението добива съвсем различен характерен вид. Може да се прави като едно цяло или на части, които да се съчетават впоследствие.

***

http://www.etsy.com/listing/128712555/pale-mint-beige-chrysanthemum-flower

Did you know that often the production of a truly beautiful and original flower brooch of felted wool takes 2 to 4-5 hours, and possibly more? For nearly the same time you can make a very simple felt scarf with small size.
You may ask "why"!

***

http://www.etsy.com/listing/124176735/purple-exotic-felted-flower-brooch

Знаете ли, че често изработката на едно наистина красиво и оригинално цвете-брошка от плъстена вълна отнема от 2 до 4-5 часа, а може и повече?! За почти същото това време може да направите един съвсем обикновен плъстен шал с неголям размер.
Ще попитате защо! 


***


http://www.etsy.com/listing/161175491/red-poppy-delicate-felted-flower-broochBecause woolen fabric from which the flowers are made is not already prepared, it wasn't already purchased and cut to be shaped in a product. It creates by the wool fibers in their formless mass. The wool is not spun, not woven, not knitted. And this is done not so easy and by a time-consuming process associated with physical exertion.More important, however, that the creation of such flowers requires dedication, skill and love they to be beautiful and desirable as those in nature that inspire us!


***


Защото вълненият плат, от който са направени не е готов, не е закупен и срязан, за да бъде оформено някакво изделие. Той се създава от влакното на вълната, от нейната безформена маса, която не е предена, не е тъкана, не е плетена. И това става чрез един не толкова лесен и отнемащ доста време процес, свързан и с физически усилия. 

По-важно обаче е, че създаването на такива цветя изисква посвещаване, майсторство и любов, за да бъдат красиви и желани като онези в природата, които ни вдъхновяват!Svetlana Kostova
LAnAArt
http://svetlanaarts.blogspot.com/

Translate

Google+ Badge

Google+ Followers

Последователи